3: Læringsutbyttebeskrivelser - Fleksibel utdanning Norge

Analysen av målgruppe og faglig innhold henger nøye sammen med hvilke læringsutbyttebeskrivelser som utarbeides for studiet eller kurset. For grunnskole, videregående, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning er læringsutbytte i norsk sammenheng beskrevet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) (8). NKR er sentralt for planlegging og gjennomføring av formell utdanning helt fra grunnskole til høyere utdanning. Det er nyttig å utarbeide en læringsutbyttebeskrivelse for all type opplæring og utdanning.

Læringsutbytte beskriver den kunnskapen, de ferdighetene og den generelle kompetansen den lærende skal ha ved fullført og bestått utdanning eller opplæring. Det handler altså ikke om institusjonens eller underviserens formål eller intensjoner med undervisningen.

NKR beskriver de tre typene læringsutbytte på følgende måte:

  • Kunnskap er forståelse av teori, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.
  • Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskapen i problemløsning og oppgaver. Det finnes ulike typer ferdigheter, for eksempel kognitive, praktiske, kreative og kommunikative.
  • Generell kompetanse dreier seg om evnen til å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner, gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenking i studier og yrker.

I NKR beskrives det hvordan de tre typene læringsutbyttebeskrivelser kan formuleres og defineres på ulike utdanningsnivåer fra grunnskole til doktorgradsnivå. For grunnopplæringen gjelder det nasjonale læreplanverket, som også er basert på samme rammeverk (9).

Utforming av gode, dekkende og relevante læringsutbyttebeskrivelser kan være vanskelig, men de er sentrale i planleggingen og utformingen av et studium eller kurs, og de er en viktig del av studieplanen. I utformingen av læringsutbyttebeskrivelsene er det også viktig å være realistisk med tanke på arbeidsomfanget for de lærende, som beskrevet i forrige kapittel. Se også fordypningskapittel III.

Fotnoter

  1. 8

    Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) 30.11.2017. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-08-1846

  2. 9

    https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/ (hentet 12. mai

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!