Om veilederen - Fleksibel utdanning Norge

Hvorfor skal vi tilrettelegge opplæring og undervisning digitalt? Fleksibiliteten og muligheten for å arbeide uavhengig av tid og sted er kanskje det mest karakteristiske og den største fordelen. Denne fleksibiliteten kan gjelde både for den som skal lære og den som skal undervise. Mulighetene for variasjon er en annen gevinst. Det kan legges til rette for mange ulike måter å jobbe på, og de som skal lære, kan få tilgang til varierte ressurser i ulike medier. Digital tilrettelegging gir også gode muligheter for å arbeide og lære i nettverk og utvikle kunnskap sammen med andre.

De som skal undervise, trenger både pedagogisk og digital kompetanse i tillegg til fagkunnskapen. I undervisningssammenheng ses ikke dette som tre adskilte kunnskaps- eller kompetanseområder. Det er fordi de påvirker hverandre.

Hvilken kunnskap, hvilke ferdigheter og hvilken generell kompetanse skal de lærende utvikle, og hvordan skal vi legge til rette for at de oppnår forventet læringsutbytte? Spørsmålene er grunnleggende i planlegging av all undervisning, men hvordan skal dette gjøres for fleksible læringsformer? Hvilke digitale plattformer og verktøy kan eller bør vi bruke? Hvordan kan vi ved hjelp av digitale verktøy legge til rette for velegnede arbeidsformer og gode læringsprosesser, som stimulerer og støtter opp om læringsarbeid og -utbytte?

Å utvikle studie- eller kurstilbud med høy kvalitet krever nøye planlegging. Ofte kan fleksible gjennomføringsformer gjøre planleggingsprosessen mer komplisert fordi det er flere forhold man må ta stilling til. Det må blant annet planlegges for bruk av digitale flater, og hvilke deler av studiet som skal foregå synkront og asynkront. Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel i et slikt planleggingsarbeid. 

Målgruppen for veilederen er først og fremst de som utvikler, planlegger og gjennomfører undervisning og læringsaktiviteter i studier hvor digital tilrettelegging er viktig. Vi håper like fullt at ledere, administrativt ansatte, IKT-medarbeidere og andre vil ha nytte av den.

Tips til bruk av veilederen

Veilederen kan brukes på flere måter. Den kan leses fra begynnelse til slutt som en fagbok. Hvis en er helt fersk som underviser eller kursansvarlig eller ikke har jobbet med digital tilrettelegging tidligere, kan dette være en god tilnærming. Veilederen kan også bvære et oppslagsverk på ulike temaer. Underveis finnes det bokser med konkrete råd, tips og spørsmål å tenke over. Disse kan brukes til diskusjon i grupper av kurs- og undervisningsansvarlige eller som sjekklister. 

Veilederen er delt i to deler. Del 1 baserer seg på en didaktisk relasjonsmodell og følger et tenkt planleggingsforløp for kvalitet i fleksibel opplæring og undervisning. Del 2 består av mer konkrete råd og tips om både muligheter og fallgruver knyttet til læringsaktiviteter og læringsressurser på digitale flater.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her