1: Målgruppe - Fleksibel utdanning Norge

Kunnskap om målgruppen og de lærendes forutsetninger er viktig for å utvikle studiet og tilrettelegge faginnholdet best mulig, for eksempel for å velge arbeidsform og læringsaktiviteter. Kunnskap om alder, yrkesbakgrunn, faglig kompetanse, livssituasjon og forventninger kan være til hjelp i planleggingen og bidra til en hensiktsmessig innretning av studiet og undervisningen. Det samme gjelder deltakernes digitale kompetanse og erfaring med ulike digitale verktøy.

Noen målgrupper kan være preget av stor ulikhet, mens andre er mer homogene. Det kan også være nyttig å vite om de lærende på eget initiativ har meldt seg på studiet eller kurset, eller om de er påmeldt av andre, for eksempel arbeidsgiver.

Om de lærende hovedsakelig er voksne, vil det være viktig å bruke erfaringer fra jobb og privatliv som ressurser i studiene. Noen stikkord når en skal legge til rette for læringsprosesser hos voksne kan være:

  • Aktiv deltakelse og problemløsning gjennom case/oppgaver/aktiviteter
  • Refleksjon rundt egen læring og dialog i prosessorienterte aktiviteter
  • Forpliktelser til kunnskapsbygging, progresjon, søke felles forståelse, utvide egne og andres forståelsesrammer
  • Klare mål og delmål, opplevelse av progresjon og relevans
  • Bruke erfaringer på tvers av læringsarenaer, utnytte sitt potensial, utvikle seg i ulike roller på tvers av arbeidsplass, familie og fritid

Etter hvert har flere utdanningsinstitusjoner begynt å tilby flere studieprogrammer i fleksible gjennomføringsformer, og det har vært en økende grad av etterspørsel etter digital tilrettelegging i undervisningen. Dermed blir det naturlig nok flere unge deltagere også i fleksibel utdanning og opplæring.

Hvor mye kunnskap en har om målgruppen i planleggingsfasen vil variere. For å få mer kunnskap, er det er mulig å innhente mer informasjon fra de lærende selv ved studiestart, gjerne gjennom at de presenterer seg for hverandre og gjør øvelser i læringsplattformen som en del av det å bli kjent og mer trygge på hverandre . Noen legger ved studiestart (eller allerede i søknaden om opptak) inn en liten undersøkelse for å få vite mer om forutsetninger, motivasjon og forventninger til studiet. Ved oppdragsstudier har en ofte mulighet til å få vite mye om målgruppens behov og arbeidsgivers formål med kompetansehevingen.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her