Underveisvurdering – vurdering for læring - Fleksibel utdanning Norge

Underveisvurdering handler om å gi de lærende tilbakemeldinger underveis i læringsprosessen, tilbakemeldinger som gir informasjon om hvordan de kan videreutvikle sin kompetanse. Målet med underveisvurdering er at de lærende skal bli mer bevisste på og få større eierskap til sin egen læringsprosess. De skal også få støtte til å regulere sin egen læring framover. 

John Hattie og Helen Timperley (2007) kaller underveisvurdering feedback og deler den inn i tre sentrale prinsipper:

  1. Feed up: en klargjøring av målet. De lærende må få kunnskap om hva som er målet, og hva som forventes av dem.
  2. Feed back: tilbakemelding på hvordan man ligger an i forhold til målet, eller hva den lærende har prestert til nå.
  3. Feed forward: informasjon om hva den lærende trenger å gjøre for å komme seg videre mot målet.

Det finnes betydelig internasjonal forskning som viser betydningen tilbakemeldinger kan ha for læring. Uavhengig av hvilken tilbakemeldingsform vi velger, er det viktig å se på vurdering som en integrert del av undervisningen og læringsforløpet, og tidlig i planleggingsprosessen stille seg spørsmål om hvor i læringsløpet underveisvurdering er hensiktsmessig.

Modellen under er en videreutvikling av modellen i kapittel 6. I dette tilfellet illustrerer den hvordan underveisvurdering er en integrert del av øvrige undervisningsaktiviteter.

Modellen er en fortsettelse av figur 4, men her er vurderingsaktiviteter lagt til
Figur 5 Illustrasjon av hvordan underveisvurdering kan integreres i en læringsprosess

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her