Planlegging for aktive læringsformer - Fleksibel utdanning Norge

Vi har allerede understreket at for å oppnå læringsutbyttet er det viktig at de lærende jobber aktivt med læringsaktivitetene, og at det i undervisningen planlegges og legges til rette for dette. Boka Teaching for Quality Learning at University av John Biggs og Catherine Tang kan brukes som utdypende litteratur til dette kapittelet. Den har gode tips for planlegging og kvalitetssikring av aktive læringsformer.

Figur 3 illustrerer hvordan en tar utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelser, kompetansemål og læringsmål i planleggingen av læringsaktiviteter og -ressurser. På denne måten kvalitetssikres veien fram mot ønsket læringsutbytte. Modellen viser også at underveisvurdering, tilbakemeldinger og egenvurderinger er en sentral del av en slik læringsprosess. Vi har for oversiktens skyld valgt å behandle alle former for vurdering samlet i kapittel 7 Vurdering av og for læring.

En modell som viser eksempler på læringsaktiviteter som følger hverandre logisk mot det ønskede læringsutbyttet
Figur 3 Eksempel på et undervisningsløp med aktive læringsformer, inspirert av Biggs og Tang, 2011.

I arbeidet med planlegging av digitale læringsaktiviteter og -ressurser kan en stille seg følgende spørsmål:

  • Hvem skal lære, og hva skal de lære?
  • Hva skal underviserens rolle være i et læringsløp?
  • Hvordan legge til rette for et godt læringsmiljø?

Dette er spørsmål som i de foregående kapitlene har blitt stilt på et overordnet nivå, men som kommer tilbake i detalj når en skal legge til rette for gode læringsaktiviteter.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her