Samstemt undervisning - Fleksibel utdanning Norge

Sentrale spørsmål i planleggingsarbeidet er:

  • Hvordan kan en planlegge læringsaktiviteter og vurderingsformer som er samstemt med læringsutbyttebeskrivelsene og kompetansemålene, og dermed legge til rette for at de lærende kan oppnå ønsket læringsutbytte?
  • Hvordan skal de lærende arbeide slik at de utvikler ferdigheter som innebærer at de «kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning», og hvordan legger en til rette for at en kandidat ved fullført utdanning «kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling»?
  • Hva er gode og relevante metoder for å vurdere om den lærende har oppnådd kunnskapen, ferdighetene og den generelle kompetansen som er beskrevet i studieplanen?

Det er ikke alle kurs som kommer inn under NKR. Dette gjelder eksempelvis utdanning og opplæring som ikke gir studiepoeng, opplæring i grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet eller personlige kompetanseutviklingskurs. Prinsippene for kvalitet er like fullt de samme, og det kan uansett være nyttig å innarbeide beskrivelser av læringsutbytte, arbeidsformer og eventuelle vurderingsformer i kursbeskrivelsene.

I det følgende går vi nærmere inn på pedagogiske og didaktiske overveielser som vi mener er viktige når en skal legge til rette for læringsprosesser, organisere innhold, bygge opp undervisning og velge vurderings-, arbeids- og undervisningsformer, alt med særlig oppmerksomhet på god bruk av digital teknologi.

Inspirert av John Biggs og Catherine Tang kan vi illustrere sammenhengen mellom læringsutbytter, sluttvurdering og læringsaktiviteter på denne måten (10):

En trekant der elementene som står i sammenheng er: Læringsutbytte, Læringsaktiviteter, Vurdering
Figur 2 I samstemt undervisning henger læringsutbytte, vurdering og læringsaktiviteter sammen.

Nyttig å tenke over:

  • Er læringsutbyttebeskrivelsene relevante for og i samsvar med mål og innhold i studiet eller kurset?
  • Er det realistisk at beskrevet læringsutbytte kan oppnås innenfor studiets rammer?
  • Er læringsutbyttebeskrivelsene i tråd med relevant nivå i NKR?
  • Hvordan kan det planlegges for undervisningsaktiviteter som gir de lærende muligheter til å oppnå de ulike læringsutbyttene som er beskrevet i studieplanen?

Fotnoter

  1. 10

    Biggs, J. & Tang, C. (2011). EBOOK: Teaching for Quality Learning at University. McGraw-hill education (UK).

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!