Ord og begreper - Fleksibel utdanning Norge

Den lærende: Denne veilederen bruker betegnelsen den lærende om den som skal lære. Det vil si at betegnelsen også inkluderer for eksempel student, elev, lærling og kursdeltaker.

Digitale flater: Digitale flater er en felles betegnelse for de verktøyene som gir tilgang til digitale læringsressurser, digitale læremidler, digitale møteplasser og andre former for samarbeidsarenaer.

Læring: Læring defineres ofte kort som en relativt varig endring i opplevelse og atferd som følge av tidligere erfaring. I utdanning legger en gjennom undervisningen til rette for en læringsprosess som skal resultere i et definert læringsutbytte.

Læringsressurser: Vi bruker ordet læringsressurser om både papirbasert og digitalt lærestoff. Læringsressurser kan være tekster (skriftlige og multimediale), men også oppgaver og mer avanserte systemer som spill og hele nettsteder.

Læringsutbytte: Læringsutbytte defineres i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) slik: «Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess.»  Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Til studier og emner i høyere yrkesfaglig og akademisk utdanning utarbeides læringsutbyttebeskrivelser, definert av NOKUT som en måte å kommunisere til studenter og mulige studenter hva de skal kunne etter fullført utdanning. De er også ment som et redskap for faglærer og sensorer for å vite hva studentene skal lære og vurderes etter. For grunnopplæringen er læringsutbyttet konkretisert i kompetansemålene til hvert fag. Kompetansemålene forstås i lys av kjerneelementer og læreplanens øvrige innledende tekster.  I denne veilederen har vi brukt læringsutbyttebeskrivelser for denne brede forståelsen av kompetansemål, for eksempel i modellene for samstemt undervisning.

Studier og kurs: Betegnelsen studier og kurs brukes generelt om alle typer utdanningstilbud, emner, fag og moduler. 

Synkron/asynkron undervisning: Med synkron undervisning mener vi undervisning der underviser og de lærende kommuniserer i sanntid og i fysiske/digitale klasserom. Vi kaller det asynkron undervisning når underviseren og de lærende ikke kommuniserer i sanntid. Innslag av asynkrone undervisnings- og læringsformer forekommer i de fleste kurs og studier, mens noen tilbud har fleksibel oppstart og fri progresjon og er dermed 100 prosent asynkrone.

Undervisere: Begrepet undervisere dekker her ulike roller og funksjoner i arbeidet med å tilrettelegge for og gjennomføre undervisning i nettstudier, for eksempel faglærere, veiledere, kursholdere og pedagoger. 

Vurdering: I tråd med innarbeidet praksis brukes begrepet vurdering om å undersøke om og i hvilken grad den lærende oppnår forventet læringsutbytte. Begrepet evaluering brukes når en for eksempel vurderer kvaliteten på et undervisningsopplegg, et studium eller en institusjon.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!