Fordypningskapittel om læringsutbyttebeskrivelser - Fleksibel utdanning Norge

At den lærende oppnår eller utvikler kunnskap, ferdigheter og kompetanse, er målet for et studium eller kurs. I det formelle utdanningssystemet beskrives disse målene på læringsutbytte med utgangspunkt i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)(40). NKR er utarbeidet i Norge med utgangspunkt i det europeiske kvalifikasjonsrammeverket og europeisk samarbeid som skal fremme kvalitet i utdanning, mobilitet mellom landene og legge til rette for livslang læring.

I innledningen til NKR står det:

Nivåbeskrivelsene har som mål å beskrive hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse det kan forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det aktuelle nivå skal inneha, uavhengig av fagområdet utdanningen er tatt innenfor.

De generelle læringsutbyttebeskrivelsene er sortert i tre kategorier: kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. I matrisen nedenfor har vi plukket ut et eksempel fra hver av de tre kategoriene slik NKR presenterer dem på seks utdanningsnivåer i norsk utdanningssystem. Hensikten med dette er å vise at kompleksiteten i de ulike formene for læringsutbytte øker med nivå.

Videregående opplæring
Fag- og
Yrkes-kompetanse (nivå 4A)
Fagskole 1
(Nivå 5)
Fagskole 2
(Nivå 5)
Kunnskap
 
 
Kandidaten…
– har kunnskap om relevante begreper, modeller, og
prinsipper innenfor fagområdet
-har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som
anvendes innenfor et
spesialisert fagområde
– har kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde
Ferdigheter
 
Kandidaten…
-kan analysere og vurdere ulike typer kilder med relevans for eget arbeid-kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en yrkesfaglig
problemstilling
-kan finne og henvise til
informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
Generell kompetanse
 
Kandidaten…
.
-kan planlegge og organisere
arbeid selvstendig og i
samarbeid med andre
-kan planlegge og gjennom-føre
yrkesrettede
arbeidsopp-gaver og
prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
– kan planlegge og gjennom-føre yrkesrettede arbeidsopp-gaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retnings-linjer

Valg av verb i hver enkelt læringsutbyttebeskrivelse er viktig. For verbet skal både si noe om hva den lærende skal kunne og være i stand til å gjøre, og om hvor komplekst utbyttet skal være. NKR opererer med generelle formuleringer for læringsutbytte på alle de overordnede nivåene (programmene). Læringsutbyttebeskrivelsene for emnene og fagene i programmene skal utledes av og henge sammen med beskrivelsene på programnivå.

Studier og kurs må struktureres og organiseres slik at både læringsaktiviteter og vurderingsformer skal bidra til at de lærende oppnår læringsutbyttet (41).

Det må også planlegges for at sammenhengen mellom disse forholdene innbyrdes skal bli så gode som mulig. The European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) har blant annet gitt ut en manual for institusjoners referansemåling (benchmarking) av kvalitet. Der står det følgende om dokumentering av sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurdering:

Each course should include a clear statement of the learning outcomes to be achieved on successful completion. (…) The development of each course should include a clearly documented course specification which sets out the relationship between learning outcomes, learning activities and assessment. (…) (42)

Taksonomier

Når en skal formulere læringsutbyttebeskrivelser, kan pedagogiske taksonomier være gode hjelpemidler. En slik taksonomi er et klassifiseringssystem som går fra innlæring av fakta til utvikling av selvstendig vurdering og refleksjon. De ulike vitenskapelige disipliner har sine spesifikke taksonomier.

Her viser vi til det som gjerne kalles Benjamin Blooms taksonomi (43). Den er nok den mest brukte i vår del av verden, men har sine begrensninger. Den dekker bare de kognitive kvalifikasjonene, mens en selvsagt kan ønske å utvikle kompetanse på flere andre områder, for eksempel psyko-motorisk eller affektiv kompetanse.

Pyramide med, fra nederst til øverst: kunnskap, forståelse, anvendelse, analyse, syntese, vurdering
Figur 7 Blooms taksonomi fra det kognitive domene gjengitt på norsk

Under hvert nivå kan en velge noen aktive verb i presens når det skal beskrives hva den lærende kan etter endt opplæring. Noen verb går igjen fra nivå til nivå, da det er sammenhengen de settes inn i, som avgjør kompleksiteten og hvilket nivå i NKR (eller alderstrinn i læreplanverket) de avspeiler, for eksempel:

Vurderingbedømme, vurdere, drøfte, diskutere, konkludere, forsvare, avgjøre, granske, begrunne, treffe beslutninger, sammenligne verdi, skille mellom, godta/ forkaste, kritisere, forutse
Syntesekombinere, relatere, utlede, foreslå, velge ut, presisere, planlegge, oppsummere, dokumentere, generalisere, organisere, formulere regler, trekke slutninger, samle, kombinere, rekonstruere
Analyseanalysere, utlede, dele opp, finne ut, velge ut, bekrefte, skille ut, undersøke, gjøre rede for, klassifisere, identifisere, sammenligne, eksperimentere, kalkulere, kategorisere, diskutere
Anvendelseforutsi, velge, forklare, bruke, konstruere, finne, beregne, anvende, registrere, organisere, demonstrere, fortelle (med egne ord), endre, manipulere, fullføre
Forståelsegjengi, forklare, bekrefte, påvise, fortolke, vise, forutsi, formulere, differensiere, oversette, betegne, løse, uttrykke, velge, rapportere, tolke
Kunnskapgjenkjenne, gjengi, gjenta, angi, definere, beskrive, referere, navngi, liste opp, skjelne, presentere, streke under, ordne, sitere, samle, vise

Et tips for den som skal skrive læringsutbyttebeskrivelser, er å se for seg de ferdige kandidatene i en arbeidssituasjon. Ta utgangspunkt i de praktiske og teoretiske problemstillinger de skal anvende faglig kunnskap på, hvilke relevante faglige verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer de skal kunne anvende, og hvilke faglige valg de skal kunne redegjøre for (44).

Fotnoter

 1. 40

  Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011

 2. 41

  Fagskoletilsynsforskriften (2020) Forskrift om akkreditering av og tilsyn med høyere yrkesfaglig utdanning § 2-1; studietilsynsforskriften (2017) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-04-23-853?q=undervisningsformer#KAPITTEL_2  og Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning § 2-2 (5 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137?q=undervisningsformer#KAPITTEL_2

 3. 42

  EADTU, E-xcellence Quality Assessment for E-learning: a Benchmarking Approach (2012) 2. utg

 4. 43

  Taksonomien har utviklet seg, men vi henviser her til den publiserte håndboka fra 1956: Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H. & Krathwohl, D. R. (1956). Handbook I: cognitive domain. New York: David McKay.

 5. 44

  Eigil Norén (10.11.2021) Hvordan jobbe systematisk med å utvikle læringsutbyttebeskrivelser [innlegg] Fagskolekonferansen, Lillestrøm https://hkdir.no/media/fagskoler-aadet-filer/fagskolekonferansen-2021/10.nov-11.15-12.15-parallell-1.-kvalitet-i-studieplanarbeidet-del-i-_-del-ii.pdf

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!