Vedtekter i FuN - Fleksibel utdanning Norge

Vedtekter
Fleksibel utdanning Norge (FuN)

Kan lastes ned som PDF fra denne lenken fra 15.06.2021: VEDTEKTER

Vedtatt: 27. februar 1968
Revidert: 28.02.72, 01.03.77, 01.03.78, 22.11.82, 20.02.84, 28.02.85, 06.03.86. 12.03.87, 24.10.89, 07.04.94, 27.04.00, 26.04.01, 18.04.02, 06.05.04, 21.04.05, 23.04.09, 15.4.2010, 29.4.2014, 28.4.2015, 27.4.2017, 26.4.2018, 25.4.2019, 15.06.2021

§ 1 NAVN
Fleksibel utdanning Norge (FuN) er en medlemsorganisasjon for virksomheter og enkeltpersoner som jobber med digitale og fleksible læringsformer. FuN har et bredt nettverk av fagpersoner som representerer medlemmene.

§ 2 FORMÅL
Fleksibel utdanning Norge (FuN) har som formål å bidra til at medlemmene får best mulige rammevilkår, og skal sammen med medlemmene bidra til å øke kvaliteten på og stimulere til utvikling av fleksibel utdanning. Strategi og mål for virksomheten fastsettes til enhver tid av årsmøtet.

KJERNEIDÉ
FuN er en troverdig og aktiv pådriver for utvikling, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innenfor fleksible og digitale læringsformer. FuN tilbyr tjenester som skaper verdi for medlemmene.

§ 3 MEDLEMSKAP
Som medlemmer kan opptas:
Offentlig godkjente nettskoler, offentlige og private norske utdanningsinstitusjoner som har
fleksibel utdanning som en definert virksomhet, og virksomheter og organisasjoner som har
interesser på feltet fleksibel utdanning og utdanningsteknologi.
Enkeltpersoner kan opptas som medlemmer uten stemmerett.

Søknad om medlemskap avgjøres av styret. Ved dissens kan saken framlegges for årsmøtet. Personlige medlemmer kan opptas av administrasjonen.

§ 4 LEDELSE
Årsmøtet er FuNs høyeste myndighet. Mellom årsmøtene ledes arbeidet av et styre valgt av årsmøtet.

§ 5 ÅRSMØTE
Årsmøte holdes hvert år normalt innen utgangen av april. Skriftlig innkalling med saksliste sendes ut med minst 14 dagers varsel. Alle sakspapirer skal normalt være utsendt en uke før møtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være sendt styret innen 1. februar.

Representanter for alle medlemmer som har oppfylt sine forpliktelser etter vedtektenes § 10 har rett til å delta på årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemsinstitusjonene med stemmerett er til stede.

På årsmøtet behandles:
Styrets årsberetning fra foregående kalenderår
Regnskap fra foregående kalenderår
Innkomne forslag
Fastsetting av kontingent, gjeldende fra og med neste år
Søknader om medlemskap og andre vedtektsbestemte saker
Handlingsplan og budsjett
Valg av styreleder
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Valg av revisor
Valg av valgkomité

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis ett medlem forlanger det.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret beslutter det, eller når det forlanges av minst 3 medlemsinstitusjoner. På ekstraordinært årsmøte kan bare de saker som er årsak til innkallingen, behandles. Innkallingen skjer med minst 14 dagers varsel.

§ 7 STYRET
Styret har ansvar for FuNs virksomhet mellom årsmøtene. Det består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Ett av styremedlemmene skal være studentrepresentant. Lederen velges for 2 år om gangen. Øvrige styremedlemmer velges også for 2 år, men slik at minimum 2 styremedlemmer står på valg hvert år.

Det skal velges 2 varamedlemmer til styret. Det skjer ved særskilt valg på hvert årsmøte. Varamedlemmene innkalles til styremøtene og har tale- og forslagsrett.

Hvis styrets studentrepresentant ikke lenger representerer sin organisasjon, går den automatisk ut av styret. Valgkomiteen kan innstille ny studentrepresentant for perioden fram til neste årsmøte, og styret oppnevner selv denne representanten.

Hvis et ordinært styremedlem ikke lenger representerer en medlemsinstitusjon, går det automatisk ut av styret, og varamedlem rykker opp for perioden fram til årsmøtet. Styret kan i slike tilfeller oppnevne et nytt varamedlem fram til neste årsmøte.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 er til stede. For at en beslutning skal være gyldig må minst 3 stemme for vedtaket.

FuN skal ha et arbeidsutvalg som består av styreleder, nestleder og daglig leder. Arbeidsutvalget skal forberede styremøtene og utføre oppgaver etter fullmakt fra styret.


§ 8 VALGKOMITÉ
Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, som selv velger leder.

§ 9 REVISJON
Til å revidere FuNs regnskap velges en statsautorisert eller registrert revisor.

§ 10 KONTINGENT
Årsmøtet fastsetter kontingent, gjeldende fra og med påfølgende år, etter forslag fra styret.

Nye medlemmer som blir opptatt i løpet av første halvår, skal betale kontingent for hele året. For øvrig betales det kontingent for et halvt år.

Kontingenten faktureres i januar hvert år.

§ 11 MEDLEMSMØTER
Medlemsmøte holdes minst 2 ganger i året. Ellers skal styret innkalle til medlemsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 3 medlemmer krever det for å behandle en spesiell sak.

På medlemsmøtene kan enhver sak av felles interesse tas opp. På vanlige medlemsmøter kan medlemmene møte med flere deltakere, og det kan innbys deltakere utenom FuNs medlemmer.

Dersom FuN arrangerer en konferanse, et åpent seminar eller lignende, kan dette anses som erstatning for et medlemsmøte.

§ 12 OPPNEVNING AV FASTE UTVALG
FuN skal ha følgende faste utvalg som oppnevnes av styret:

– Kvalitetsutvalg

Årsmøtet kan med vanlig flertall etter forslag fra styret opprette andre faste utvalg.

§ 13 UTMELDING, EKSKLUSJON M.V.
Utmelding av FuN må skje skriftlig, med virkning fra utgangen av kalenderåret. Medlemmet som melder seg ut, har plikt til å betale kontingent og andre gjeldende medlemsbidrag for det år utmeldingen finner sted.

Et medlem som handler i strid med FuNs vedtekter, med vedtatte retningslinjer eller vedtak i FuN, eller som på annen måte opptrer til alvorlig skade for FuN eller for den fleksible utdanningens renommé, kan ekskluderes eller suspenderes fra FuN. Vedtak om eksklusjon eller suspensjon av et medlem fattes av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte etter innstilling fra styret, og det kreves minst 2/3 flertall av de øvrige medlemmer. Medlemmet skal på forhånd gis rimelig anledning til å legge fram sin sak for styret og årsmøtet.

Et medlem som blir ekskludert eller suspendert, har ikke krav på midler i FuN eller på refusjon av kontingent eller medlemsbidrag.

§ 14 ENDRING AV VEDTEKTENE
Endring av vedtektene kan bare vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemsinstitusjonene.

§ 15 OPPLØSNING
Spørsmål om eventuell oppløsning av FuN kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemsinstitusjonene for at saken skal kunne henvises til endelig behandling på ekstraordinært årsmøte, som må holdes innen 1 måned.

Her kreves det 3/4 flertall blant de fremmøtte medlemsinstitusjonene for oppløsning. Hvis FuN oppløses, tilfaller FuNs aktiva opplysningsformål etter nærmere vedtak fattet av dette ekstraordinære årsmøtet.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!