Årsmelding FuN, 2023 - Fleksibel utdanning Norge

Innholdsfortegnelse

1. FLEKSIBEL UTDANNING NORGE  
Medlemmer, Styret i 2023, Ansatte i 2023, Årsmøte 2023, Årsmelding 

2. VIRKSOMHET OG MÅLOPPNÅELSE 2023
2.1 Medlemmer, 2.2 Utvalg og grupper, 2.3 Eksterne nettverk, 2.4 Kommunikasjon og formidling 2.5 Publikasjoner, artikler og oppslag, 2.6 Arrangementer, 2.7 Prosjekter, 2.8 Politisk arbeid. 

3. KONTOR, ØKONOMI, RESULTAT OG FORTSATT DRIFT
3.1 Kontor, 3.3 Fortsatt drift, 3.4 Helse, miljø og sikkerhet. 

Anne K. Eggen Lervik

Styreleder har ordet

FuN har hatt et år med både oppturer og nedturer. Oppturene gjelder arbeidet med ny forretningsmodell for å styrke vår økonomiske bærekraft. Det er alltid opptur med FuNs aktiviteter, og disse er det imponerende mange av. I år hadde vi venteliste til FuNkon. Dette viser et enormt behov hos utdanningsinstitusjoner for møteplasser for læring og diskusjon. Nedturen var den plutselige bråstoppen som ble presentert i Statsbudsjettet for 2024. Vi trodde knapt det vi så da vi leste forslaget om halvering av støtten til FuN.  

Regjeringen satser på fleksibel og desentralisert læring 
Vi stiller oss svært undrende. Regjeringen har stor satsing på fleksibel og desentralisert læring. Regjeringen har opprettet et utvalg som jobber med ny kompetansereform i arbeidslivet: Skal Norge lykkes med livslang læring må det gjøres gjennom «et samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, universitet, høyskoler, fagskoler – og kanskje staten.» Dette er som å beskrive FuN: FuN jobber på tvers av utdanningsnivåer, sektorer og enheter som har et kompetanseansvar i arbeids- og næringsliv. Satsing på fleksibel opplæring har en viktig distriktspolitisk side, og det handler om sosial utjevning for at flere kan ta del i utdanning på flere nivåer. Dette er viktig i et demokrati, og for å gjøre folk i stand til å ta del i kunnskapssamfunnet og arbeidslivet. FuN er spesielt viktig som pådriver for at de store utdanningsinstitusjonene utvikler fleksible utdanningstilbud, og for å gi de små gode kår for sitt kvalitetsarbeid. For å få til omstilling i Norge er det helt nødvendig å stimulere fleksibel læring på alle nivåer. 

Intenst politisk påvirkningsarbeid 
Et intenst arbeid med politisk påvirkningsarbeid er gjennomført og pågår. Kuttet i Statsbudsjettet var like stor overraskelse hos medlemmene i utdannings- og forskningskomiteen som det var for oss. Vi har møtt til høringsrundene på Stortinget, hatt møte med politikerne, med politiske rådgivere og vi har hatt møte med regionale politikere med hjelp fra gode medlemmer. Vi har også hatt møte med Kunnskapsdepartementet.  

Kunnskapsdepartementet har gjort en feil 
Forslaget i Statsbudsjettet er gjort på feil grunnlag. Det vises til tilskudd til nettskoler som ble avviklet allerede i 2015. FuN har siden den gang jobbet på oppdrag fra HK-dir med følgende bestilling: «FuN skal sammen med medlemmene øke tilgjengeligheten og kvaliteten på fleksibel og nettbasert utdanning, og gi faglig og praktisk støtte til HK-Dir i spørsmål som angår tilbydere av fleksibel utdanning.»  (I tilsagnsbrev for 2023 fra HK-Dir). Vi fikk et nasjonalt ansvar for å lage kvalitetsstandarder for god fleksibel utdanning.

Tusen takk til medlemmene og studentorganisasjonene 
Tusen takk til medlemmene våre som har sendt oss støtteerklæringer og bidratt i møte med politikere og gjennom flere opprop. Og takk til studentorganisasjonene som understreker betydningen av FuNs arbeid med kvalitet på fleksibel læring. Jeg skulle gjerne gjengitt alle støtteerklæringene, men har ikke plass. Jeg siterer to eksempler.  

«Høgskolen i Innlandet har vært medlem av Fleksibel utdanning Norge siden midten av 90-tallet. Verdien av et nettverk og kunnskapskilde har stor betydning for oss som høgskole. Det er en interesseorganisasjon som er svært verdifull og nødvending for sektoren for å styrke kvalitet og kunnskap omkring fleksibel utdanning. FuN jobber på tvers av utdanningsnivåer, de ulike sektorer som har et kompetanseansvar inkl. arbeids- og næringsliv som er opptatt av fleksibel utdanning.» 
Høyskolen i Innlandet 

«Med en bred medlemsmasse opplever vi at FuN søker optimaliserte løsninger for samfunnet, fremfor særinteresser fra sektorer eller bransjer. Norge vil tape på å fjerne et så kompetent, bredt og viktig miljø innen fleksibel utdanning og livslang læring.» 
Styret i Norske utdannings- og studiesentre  

Vi gir oss ikke 
Vi gir oss ikke. Det politiske arbeidet pågår fortsatt. Vi har fått gode signaler. Revidert statsbudsjett kommer ikke før i mai. Det er lenge til. Som et ansvarlig styre har vi vært nødt til å gjøre grep. For å bygge opp vår nye forretningsmodell og rigge organisasjonen må vi begrense kostnader. De største kostnadene er lønn. Vi må nedbemanne. Det er tungt men viktig. De som nå skal avslutte sitt arbeidsforhold i FuN representerer en særdeles viktig og etterspurt kompetanse. De har gjennom mange år vært dedikert til utvikling av organisasjonen og bidratt til utvikling av medlemmenes tilbud innen fleksibel utdanning. Vi vil opprettholde de viktigste medlemstjenester og medlemsaktiviteter. Og vi kan love at vi kommer enda sterkere tilbake. Et svært kompetent styre er på ballen. Sammen med en ambisiøs og fremtidsrettet daglig leder. Vi står på! 

Anne K. Eggen Lervik 
Styreleder i Fleksibel utdanning Norge

Gå til toppen

1. Fleksibel utdanning Norge


Fleksibel utdanning Norge er interesseorganisasjonen for fleksibel utdanning og opplæring. Vi samler 70 aktører fra hele fagfeltet fra de store universitetene til de minste nettskolene og studiesentrene. Vi jobber samlet for at god utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov. 

Vi jobber med og for våre medlemmer innen fire hovedområder: 

Gjennom oss får tilbyderne av fleksibel utdanning og opplæring nyttige kvalitetsverktøy og ressurser, muligheter til å få faglig påfyll og en arenae hvor de kan dele og lære fra hverandres erfaringer. 

Politikerne får nytte av innspill og innblikk fra hele fagfeltet på tvers av institusjon, utdanningsnivå og sektor. 

1.1 Medlemmer 

FuN hadde per 31.12.2023 69 medlemmer i nettverket 

To medlemmer meldt seg ut i løpet av 2023:
Studieforbundet Funkis og Lime Green Digital AS. 

Vi fikk fem nye medlemmer i 2023: 

 • Ekko Digitale Høyskole 
 • Folkeuniversitetets Fagskole 
 • Studiehub Nordfjord 
 • Noroff Fagskole 
 • Oslo Nye Høyskole 

Se PDF for fullstendig liste av medlemmer i 2023 

1.2 Styret i 2023 

Styret i FuN var valgt inn på årsmøte i april 2023. Styret består av følgende: 

 • Styreleder: Anne K. Eggen Lervik, Fagskolen Oslo 
 • Tove Kristiansen, Kristiania 
 • Vidar Gunnberg, Studiesenteret Midt-Troms 
 • Tore Bredeli Jørgensen, Universitetet i Oslo 
 • Thea Tuset, Organisasjon for Norske fagskolestudenter, ONF 
 • Vara medlem: Wenche Rolandsen, Trøndelag Nettskole 
 • Vara medlem: Per Hegli, Addisco AS   
Fra venstre til høyre: Per Hegli, Wenche Rolandsen, Anne Eggen Lervik, (styreleder) Tore Bredeli Jørgensen, Tove Kristiansen, Thea Tuset og Vidar Gunnberg 

Styresamling i Nord-Norge 
Den 26.-27. september samlet vi administrasjonen og styret i Nord-Norge. Dagene ble brukt til å jobbe med forankring av merkevareplattformen til Fleksibel utdanning Norge og til besøk hos medlemmer, potensielle nye medlemmer og HK-Dirs avdeling for innovasjon i utdanning.  

Styret i FuN møtte HK-dir, avdeling Innovasjon i utdanning, ved Jørund Jørgensen, Hilde Signe Gaard og Eva Høifødt.  
Besøk på Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences, på bildet, foruten FuNs stab; prorektor Henrik Samuel Valkeapää, rektor Liv Inger Somby og direktør Anne-Marie Gaino.
Besøk på Fagskolen Nord, avdeling Tromsø, tv. Per Hegli, Kari Olstad, Thea Tuset, Audhild Håvaldsrud og Hege Mathiesen. 

1.3 Ansatte i 2023  

I 2023 hadde FuN 4 ansatte i fulltidsstillinger:  

 • Eleni Simeou Askim, daglig leder. 
 • Audhild Håvaldsrud, seniorrådgiver 
 • Ebba Køber, kommunikasjonssjef 
 • Kari Olstad,  seniorrådgiver 

På høsten 2023 fikk vi også mulighet til å hospitere en praksisstudent fra Høyskolen Kristiania, Adèle Emberland Østby. Adèle jobbet i FuN i 3 måneder med markedsføring, kommunikasjon og arrangement og jobbet spesifikt med gjennomføring av FuNKon23 og FuNs julekalender i sosiale medier.  

Ansatte 2023:

Ansatte i FuN i 2023: Eleni Simeou Askim, Kari Olstad, Ebba Køber, Audhild Håvaldsrud og praksisstudent Adele Emberland Østby.

Dette er viktig arbeid. Vi rigger organisasjonen og utvikler forretningsmodellen slik at vi kan bidra ytterligere. Norge trenger tilgang på kompetanse for å gjennomføre det grønne skiftet, sørge for nødvendig omstilling og løse energiutfordringer. Det krever politisk vilje og satsing på fleksibel læring. 

1.4 Årsmøtet 2023 

Årsmøte i Fleksibel utdanning Norge ble gjennomført den 25. april på Via Vika i Oslo. Dagen begynte med fagseminar og to spennende innlegg:  

 • Digitalt kompetent 100-åring: Norges grønne fagskole – Vea 
 • Korte, skreddersydde og virkelighetsforankrede kurs, Oslo sporveier 

Det var 38 stemmeberettigete på årsmøte enten fysisk til stede eller via fullmakter. Dette er mer enn halvparten av organisasjonens medlemmer og årsmøtet var derfor beslutningsdyktig. 

Ny daglig leder i FuN, Eleni Simeou Askim ble introdusert til medlemmer og presenterte satsninger for 2023 knyttet til vekst for organisasjonen. Store satsinger som ble trukket frem var merkevarebygging og implementering av et digital CRM-system. 

Noe tid ble også brukt til å hente inn innspill fra medlemmer på FuNs eksisterende tilbud og eventuelt nye tilbud de var interessert i. 

Flere nye styremedlemmer ble valgt inn i styret  og utgående styremedlemmer ble takket for deres bidrag: Golara Heydari, (tidligere) Lingu AS; Henning Skau, (tidligere) ONF; Stian Sørlie Eriksen; VID Vitenskapelige Høyskole, og Jan Pallto, ABC Company E-skvula 

To nye medlemmer ble valgt inn i valgkomiteen i tillegg til Elisabeth Leiknes Hansen, Nettskolen Finnmark som ble valgt inn for to år til. Disse var: Nina Henriksen, Addisco og Anna Steen-Utheim, Universitet i Sørøst-Norge. 

Styreleder i FuN Anne K. Eggen Lervik og daglig leder Eleni Simeou Askim innleder årsmøtet 2023
Digitalt kompetent 100-åring: Norges grønne fagskole – Vea.

Gå til toppen

 

2. Virksomhet og måloppnåelse

2.1. Medlemsbidrag – Frivillig innsats 

Det er medlemmenes arbeidsinnsats og ekspertise som gjør at FuN kan være aktiv og synlig, og levere et bredt tilbud til hele medlemsmassen. FuN har et meget aktivt styre og fagutvalg, hvor medlemmene bidrar stort. Det foregår også mye erfaringsdeling, kunnskapsutvikling og utforming av politiske innspill gjennom utvalgsmøter, konferanser, webinarer, samlinger og i fagbladet Synkron. 

Denne aktiviteten er gjort på frivillig basis og viser engasjementet i fagfeltet for kunnskap og samarbeid. 

2.2 Utvalg og grupper  

Gjennom formelle råd og fagutvalg, men også uformelle nettverk styrker vi kvalitet og innovasjon i fagfeltet fleksibel læring. FuN stimulerer til samarbeid på tvers av nettverket og det er samarbeid som er sentral i samfunnsoppdraget vårt.  

2.2.1 Kvalitetsutvalget 

Kvalitetsutvalget består av representanter fra FuNs medlemmer, NOKUT og HK-dir. I løpet av 

2023 har utvalget hatt følgende medlemmer: 

 • Mette Villand, Høgskolen i Innlandet, Senter for livslang læring (SELL); leder 
 • Line Nilsen, Handelshøyskolen BI 
 • Katrine Utgård, HK-dir 
 • Gerhard Y. Amundsen, NOKUT 
 • Irene Lona, OsloMet 
 • Rebecca Nordby Johansen, Kristiania  
 • Stine Hvila Lind, Fagskolen i Viken  

Audhild Håvaldsrud fra FuN har vært utvalgets sekretærer. 

På bildet fra venstre: fra FuNs kvalitetsutvalg, Stina Hvila Lind, sekretær for veilederen fra FuN Audhild Håvaldsrud og utvalgets Rebecca Norby Johansen under lanseringen av veilederen på FuNKon23.

Kvalitet i fleksibel opplæring og undervisning: En veileder i digital tilrettelegging:  
Kvalitetsutvalgets hovedoppgaver i 2023 var å ferdigstille revidert kvalitetsveileder og arbeid i tilknytning til Årets nettpedagog-prisen. Særlig arbeidet med revidert veileder har vært tidkrevende for flere av utvalgets medlemmer, som har lagt ned betydelig arbeid for å sikre høy kvalitet og relevans. Veilederen har blitt oppdatert med aktuelle temaer og flere praktiske eksempler, og innspill fra fagpersoner blant FuNs medlemmer har vært svært verdifulle.  

Revisjonen inkluderte også utvikling av en ny og heldigital veileder integrert i våre nettsider.

En digital utgave kan oppdateres oftere enn papirutgaven, og kvalitetsutvalget har planer om å utdype med artikler og eksempler fra praksis. Nytt og spennende er det også at veilederen nå er publisert med en åpen lisens, som tillater deling, gjenbruk, oversettelse og omarbeiding. På denne måten kan alle bidra til å styrke veilederens aktualitet og nytteverdi. 

Årets Nettpedagog 
Utvalget mottok ni sterke nominasjoner til Årets nettpedagog-prisen. Samtlige nominasjoner var av høy kvalitet, og nok en gang ble det å kåre en vinner en utfordrende oppgave. Valget falt til slutt på Lisa Stornes fra Nettskolen Rogaland og Sauda videregående skole. I utvalgets begrunnelse kunne vi blant annet lese at juryen “lot seg imponere av arbeidskapasitet, bredde og resultater hos årets prisvinner. Hun skaper ringvirkninger både i og utenfor egen organisasjon da hun brenner for å dele sin innsikt, sine oppdagelser og erfaringer på ulike arenaer og i ulike sektorer. Lisa Stornes er utvilsomt en ressursperson, og hun jobber aktivt for å inkludere elever som sliter med sykdom, motivasjon og andre utfordringer”. Prisen ble overrakt under middagen på FuNKon23 på Ullevål stadion.  

Lisa Stornes fra Nettskolen Rogaland og Sauda videregående skole ble kåret til Årets nettpedagog 2023.

Oppslag om “årets nettpedagog” 
Jorunn Hov hos VID er nominert til pris 2023-11-03 Helgelands Blad 
Kan bli årets nettpedagog 2023-11-14 Bygdeposten 
Lisa Stones fekk nasjonal pris 2023/11/22 Ryfylke nettavis 
Nettskolelærer fikk nasjonal pris, Rogaland Fylkeskommune 21. 11 2023 

2.2.2 Redaksjonsrådet i Synkron  

Redaksjonsrådet hadde ett møte i 2023, grunnet en utgivelse av magasinet dette året.  Dette var et utvidet møte med oppfølging skriftlig i etterkant, da redaksjonsrådet ga gode innspill til forundersøkelsen Ebba Køber ledet. Se mer om forundersøkelsen for videre utvikling av magasinet under punktet Synkron. 

Redaksjonsrådets medlemmer: 

 • Oddgeir Tveiten, professor i medievitenskap, Universitetet i Agder 
 • Susanne Koch, pedagogisk rådgiver, Lovisenberg Diakonale Høgskole 
 • June Breivik, assisterende sekretariatsjef, Utdanningsforbundet 
 • Eva Høifødt, ansvarlig EPALE, HK-dir 

2.2.6 Eksperter på innovasjon 

Blant våre medlemmer og samarbeidspartnere har FuN tilgang på folk som har særlig kunnskap om og erfaring med innovasjon. Det er disse vi spør til råds, og som hjelper oss å lage fagressurser, programinnslag og politikk. Spesielle ressurspersoner er: 

 • Irene Lona, OsloMet 
 • Stein Erik Skaar, Universitetet i Agder 
 • Atle Hauge, Høgskolen i Innlandet 
 • Olaug Gardener, Høyskolen Kristiania 
 • Odd Bjerga, Lingu 
 • Annita Fjuk, DigitalNorway 
 • Mihaela Tabacaru, Ungt Entreprenørskap/Patentsyret 
 • Henrik Samuel Valkeapää, Sámi Allaskuvla/Samisk Høyskole 
 • Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge 

2.2.7 Forum for Fylkeskommunale nettskoler 

De fylkeskommunale nettskolene leverer opplæring på videregående nivå, både til ungdom og voksne. De er litt ulikt organisert fra fylke til fylke, også med hensyn til fag de leverer. Med ny opplæringslov har såkalt fjernundervisning endelig fått anerkjennelse også i grunnopplæringa, men de fylkeskommunale nettskolene har levert Innovasjon og kvalitet i mange år allerede. Gjennom Fleksibel utdanning Norge møtes de regelmessig og samarbeider og deler kunnskap og erfaring. Forumet har hatt to fysiske møter i 2023, i tilknytning til årsmøtet i april og et utvidet møte før FuNKon i november. En mindre arbeidsgruppe bestående av representanter fra tre fylker pluss FuN har møttes mellom allmøtene. Alle fylkene (med unntak av Oslo) er representert. 

Blant utadrettede aktiviteter i 2023 var samarbeid med fylkessjefene om hva forumet skal gjøre, møte med Udir om kompetanse for nettlærere, og 20. april var vi i Stortinget for å levere de siste innspillene til den nye opplæringsloven som nå er tredd i kraft. 

På Stortinget for å snakke opplæringslov: Kjetil Brathetland, Nettskulen Vestland og Kari Olstad, FuN.

Gå til toppen

2.3. Brukere 

FuNs samfunnsoppdrag og arbeidet vi gjør for hele fagfeltet betyr at mye av det vi tilbyr er åpent og tilgjengelig for flere utover medlemsmassen vår. Dette åpenhetsprinsippet er viktig for utviklingen i fagfeltet og er et av FuNs grunnverdier. 

2.3.1. Brukerundersøkelse 2023 

Brukerundersøkelsen gitt ut gjennom våre kanaler i sosiale medier og gjennom e-post i oktober og november 2023. Det ble til slutt 51 respondenter, hvorav 6 var ikke-medlemmer. 

I undersøkelsen ble respondentene bedt om å rangere viktigheten/relevans av både eksisterende og mulige nye tilbud fra FuN. De fikk også mulighet til å komme med egne forslag. 

Av eksisterende tilbud fikk nyhetsbrev, eksempler på andres praksis og FuNKon høyest score (se figur).  Av mulige nye tilbud fikk kurs og mer arbeid med de ulike dimensjonene innen fleksibel læring høyest score. Dersom kurs skulle utvikles, ville brukerne være mest interessert i nettpedagogikk og digitale verktøy, med regelverk som påvirker digital undervisning på andreplass. 

2.4 Eksterne nettverk 

2.4.1 Nasjonalt fagskoleråd 

FuN og Vofo deler plass i Nasjonalt fagskoleråd. Det er en viktig arena for å representere fagskolemedlemmene, men også bringe inn bredere perspektiver på fleksibel utdanning, livslang læring og voksnes læring. I 2023 har FuNs Kari Olstad vært møtende representant, med Marthe Dirdal Vofo/AOF som vara. 

Spesielt har fagskolerådet vært opptatt av evaluering av fagskolemeldingen og ny stortingsmelding, bransjeprogram, revisjonen av NKR og mulig «to-søyle-system», internasjonalisering, felles studentombud og opptrapping av antall studieplasser.  

Rådet hadde seks møter i 2023, hvorav det ene var et fellesmøte med alle fagskolerektorene og fagrådene. Dette ble vurdert som nyttig av alle parter. I september dro fagskolerådet på studietur til Sveits sammen med sekretariatet fra HK-dir og en representant fra NOKUT, blant annet for å lære mer om deres nasjonale kvalifikasjonsrammeverk. 

Fagskolerådet på studietur til Sveits.

2.4.2 Internasjonale medlemskap 

FuN samarbeider med internasjonale søsterorganisasjoner og europeiske nettverk for å dele erfaringer. Utveksling av ideer, prosjekter og praksis er viktig både i arbeid med innovasjon og kvalitet hos FuNs medlemmer og internasjonalt. FuNs medlemmer får også gjennom disse organisasjonene rabatter på konferansene til EADL, EDEN og OEB. 

FuN er ved utgangen av 2023 medlem av tre internasjonale organisasjoner og ett nordisk nettverk: 

 • EDEN – European Distance and E-learning Network 

FuN deltok på EDENs årskonferanse i Dublin i 2023 sammen med to FuN medlemmer: Addisco og NooA. EDEN tilbyr også rabatt til FuN medlemmer for OEB i Berlin og flere medlemmer har benyttet seg av dette tilbudet i 2023. EDEN-nettverket har også vært nyttig i planlegging for internasjonale samarbeidsprosjekter. 

Her deltok FuN i to paneler via det nordiske nettverket NordFlexOn. Link til vårt abstract: 
Enable Collaboration for Implementation of Open, Flexible, and Distance Education in a Nordic Context

En student beskriver EDEN-konferansen live, med tekst og tegning.
 • EADL – European Association for Distance Learning 

FuN har hatt flere verv i denne organisasjonen, men høsten 2023 prioriterte vi å trekke oss fra R&D Committee, der Kari Olstad har sittet siden 2015. Det ble vanskelig å prioritere tiden det tok vekk fra arbeidet i Norge. Men før det rakk vi å være med å arrangere årskonferansen (se nedenfor) samt et spennende «podcast-webinar» i samarbeid med våre medlemmer Forsvarets høyskole og Lingu.  

«Webinar-podcast» med Lingu, Forsvarets høyskole og EADL 
 • ICDE – International Council for Open and Distance Education 

FuN er medlem i ICDE og deler kontorlokale i Pløens gate med ICDEs sekretariat. I 2023 har vi benyttet anledningen til å jobbe tettere med ICDE og har holdt innlegg på deres Lifelong Learning Conference i Lillehammer 15.-17. februar. Sesjonen ble levert i samarbeid med FuN medlem Ungt Entreprenørskap og hadde tittel «Massive problems and beautiful solutions».  

I tillegg arrangerte FuN og ICDE i samarbeid en webinar som het Education for all: inclusive, open and fleksible education for indigenous communities. Medlemmet Samisk Høyskole deltok i arrangementet den 25. september. 
 • NorFlexOn 

Nettverkets styringsgruppe har deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøyene, Island og Grønland. Nettverket har hatt månedlige møter hvor vi både oppdaterer hverandre og har søkt på prosjektmidler via Nordplus. Nettverket ligger under ICDE fram til 2025. 
 

Gå til toppen

2.5 Kommunikasjon og synlighet 

2.5.1 Synkron digitaliseres 

Fagpressemagasinet Synkron var i 2023 under utvikling knyttet til hvordan magasinet skal drives videre. I 2023 ble kun én trykt utgave lansert sammen med videreutvikling av en hybrid versjon av magasinet. Brukerundersøkelsen i 2023 påpekte på ønsker om en onlineversjon.  

De viktigste sakene fra Synkron 2023: 

 
2.5.2 Nyhetsbrev øker antall abonnenter 

Nyhetsbrevet er vår viktigste markedsføringskanal og har i 2023 hatt økning i antall nye abonnenter på ca. 6 prosent.  Totalt antall abonnenter er ca. 800. Brevet sendes ut hver 14. dag og har en jevnt god åpningsrate i forhold til nyhetsbrev på samme størrelse. Et av de mest populære nyhetsbrevene var der vi presenterte de nominerte til Årets nettpedagog.   

2.5.3 Vekst på sosiale medier 

Vi har hatt tiltak for å øke rekkevidden på poster på sosiale medier, samt at vi i enda større grad har konsentrert oss om noen få plattformer, hovedsakelig LinkedIn og Facebook, med en vekting på faglig tyngre/lengre stoff på LinkedIn.   

Vi hadde en vekst i antall følgere på ca. 5% på Facebook, det som er viktigst er økt aktivitet i form av interaksjon med medlemmer som fører til arrangementsdeltakelse m.m.  LinkedIn er vår viktigste kanal, vårt kjernepublikum er der, selv om LinkedIn-kontoen ikke er så stor som Facebook-kontoen. Veksten på LinkedIn var på 25% i 2023, og stort sett organisk. 

Julekalenderkampanje 

På Facebook hadde vi julen 2023 en julekalenderkampanje. Vår praksis-student på kommunikasjon og marked, Adele Emberland, hadde hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av kampanjen, i samarbeid med kommunikasjonssjef.  Kampanjen var laget for å vise fram medlemmer, og postene var laget i samarbeid med dem. Her var mye kreativitet fra medlemmene, både med egenproduserte videoer, spørsmål til publikum og fine bilder. 

2.5.4 Merkevareplattform FuN 

I 2023 har FuN gjort et stort arbeid med utvikling av en merkevareplattform. FuN har eksistert i over 50 år og har utviklet seg i tråd med fagfeltet fra brevundervisning til fjernundervisning og nå til fleksibel læring. Arbeidet med å definere vår merkevareplattform var viktig i en periode hvor fleksibel læring er relevant i mange sektorer og politiske prioriteringer. Arbeidet var gjort sammen med Mars Brand Strategy AS.  

FuN har nå etablert en tydelig merkevareplattform som skal informere både vår kommunikasjon, synlighet overfor medlemmer og andre interessenter og vår strategisk utvikling over tid. Dette var en verdifull prosess som har bidratt til å definere FuNs posisjon og vil merkes i alt vi levere fremover. 

2.6 Møteplasser 

FuNs møteplasser er skapt for og med medlemmer. Vi tilbyr kompetansepåfyll, inspirasjon og motivasjon, og muligheter til å lære fra og dele med hverandre. Våre møteplasser er fellesarenaer som stimulerer til samarbeid på tvers av hele fagfeltet.  

2.6.1 FuNKon23 

FuNKon er FuNs viktigst møteplass. I 2023 ble den arrangert på Ullevål stadion tirsdag 21.november. Temaet denne gangen var koblingen mellom hukommelse, konsentrasjon og læring en verden med konstant distraksjon. Konferansier var Oddbjørn By, tidligere verdensmester i hukommelse. Gjennom plenumsinnlegg og parallell-sesjoner fikk deltakerne høre om alt fra kunstig intelligens og digitale verktøy til metoder og diskusjoner – alt på bakgrunn av mennesker, teknologi og læring. 

Konferansen ble utsolgt allerede rett etter Earlybird-fristen for påmelding. Ved å endre til større rom fikk vi plass til flere, og endte til slutt opp med 155 påmeldte. Vi tok også i bruk påmeldingssystemet Checkin for første gang, både for å administrere påmeldinger, informasjon og billetter til deltakere og fakturering av påmeldingsavgifter. FuNs administrasjon var svært godt fornøyd med brukervennlighet og funksjonalitet i Checkin. Konferansen fikk for øvrig mange positive tilbakemeldinger gjennom evalueringen som ble sendt ut dagen etter, samt noen innspill og ønsker for framtidige konferanser. 

2.6.2 Årets nettpedagog webinar 

Året startet, tradisjonen tro med at Årets nettpedagog holdt sitt webinar. Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold dro «fullt hus» med sin videotaksonomi og tips til universell utforming. 

2.6.3 Lansering av Synkron 

Vi arrangerte et fysisk lanseringsseminar 6. juni 2023 for magasinet Synkron på Pressens Hus, Ståle Langvik og June Breivik snakket om kunstig intelligens i utdanningen, med ca. 25 deltakere. Tittelen var: Forstyrrer ChatGPT i timen? 

2.6.4 Webinarer  

Høsten 2023 arrangerte FuN to webinarserier for undervisere, henholdsvis for videregående og høyere yrkesfaglig utdanning. Dette som svar på konkrete ønsker. For HYU var temaet hvordan man kan bygge gode, nettbaserte læringsopplegg å bruke ting som allerede finnes. Det ble fire webinarer med våre egne medlemmer fagskolene i Agder (MOOC) og Vestfold og Telemark (KI), NDLA og OsloMet. For VGS stilte også NDLA, vår egen Nettskolen Trøndelag (asynkron undervisning) og siste tema var KI som lærerassistent. 

Fleksible lærere har fleksibel arbeidstid, så presentasjonene fra webinarene ble tatt opp og ligger på FuN sine webinarsider: VGS: HYU: Se også lenke til webinarsiden her.

Se våre webinarer her

2.6.5 Konferanser – bidrag 

Fagskolekonferansen 2023 
Også i år hadde FuN gleden av å være med i programkomiteen for Fagskolekonferansen, som arrangeres av HK-dir. På programmet sto så ulike temaer som kunstig intelligens, fagskolens plass i utdanningssystemet, realkompetansevurdering, innspill til kommende stortingsmelding og dans. For FuN ble det som en blanding av inspirasjonsevent og medlemsmøte. I tilknytning til konferansen ble det arrangert fagskolerådsmøte og rektormøte, så det var nok årets viktigste møteplass for høyere yrkesfaglig utdanning. 

 Viken og FuN  Agder og Vestfold-Telemark   Prisvinner Fagskolen Kristiania  Fagskolen i Oslo/FuN  YS og Abelia 

EADLs årskonferanse 
Som medlem av EADLs R&D Committee har FuN også i år bidratt til programmet og arrangementet på organisasjonens europeiske årskonferanse, som i 2023 ble holdt i Brussel. Temaet var Sustinability, og presenterte mange interessante vinklinger. Bærekraft kan være at man designer en gang for å kunne levere igjen og igjen, det kan være å legge til rette for deling av kunnskap internt slik at kunnskapen ikke forlater organisasjonene når enkeltmenneskene gjør, eller det kan handle om å sørge for at studentene fullfører påbegynte programmer. 

Nettverkssamling – Høgskolesenteret i Kongsvinger 
Høgskolesenteret i Kongsvinger gjennomfører en årlig samling for studiesentre. FuN ble invitert til å holde innlegg. Daglig leder holdt innlegg om «Fellesskap og Fleksibilitet» hvor FuN ble presentert for nye og eksisterende medlemmer og studiesentre ble trukket frem som viktige agenter for FuNs samfunnsoppdrag. 

Nettverkssamlingen på Kongssvinger, hvor leder i FuN, Eleni Simoeu Askim holder innlegg.

2.7 Prosjekter 

Medlemmer og samarbeidspartnere ofte ber om FuNs deltakelse i forskjellige prosjekter. FuN deltar som prosjektmedlemmer eller sitter i referansegrupper ofte i samarbeid med medlemmer og andre interessenter også utenfor Norge. Det er viktig at prosjektene bidrar til mer kunnskap og utvikling for fagfeltet fleksibel læring.  

2.7.1 Digital, universell og interkulturell didaktikk i vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk  

Prosjektet til VID vitenskapelige høgskole (2021–2024) forkortet til «DUoID» er et felles prosjekt med masterprogrammet i Medborgerskap og samhandling (MAMEDBO), VID Sandnes og masterprogrammet i Interkulturelt arbeid (MIKA), VID Stavanger. I prosjektet inngår følgeforskning på utviklingsprosessen. FuN er med i referansegruppa, som er aktiv med fellesmøter, diskusjoner og ulike aktiviteter i tilknytning til prosjektet. Prosjektets hjemmeside. 

2.7.2 100% online – Nordplus  

Sammen med partnere i Danmark, Finland og på Island skal vi i dette prosjektet (2023-2025) intervjuet utviklere, undervisere og studenter om helt nettbaserte kurs for å finne ut om det er felles erfaringer med suksesskriterier og utfordringer. Funnene vil oppsummeres i en publikasjon våren 2025 og vil gi grunnlag for noen generelle anbefalinger. Prosjektets nettside ble lansert i 2024, og ligger hos FuN.  

2.7.3 Fagskole-MOOC: Realfaglig redskap 

Fagskolen i Agders matematikk-MOOC har vært utviklet som et prosjekt med midler fra HK-dir. MOOC-en er publisert på OpenEDx. FuN har vært med i referansegruppen, og dette er så vidt vi vet Norges første fagskole-MOOC. Prosjektet startet våren 2023, og er i full gang med studenter. (Se også FuN Webinar)

2.7.4 Ledelse og bærekraft 

FuN er også med i referansegruppen for et annet prosjekt ved VID vitenskapelig høyskole, LED BÆR (2021-2024), som fullføres i 2024. Vår viktigste rolle i prosjektet blir formidling av resultater. Prosjektinfo finner du her.

2.7.5 Norsk fagskole for lokomotivførere 

I løpet av 2023 har vi i FuN bidratt i referansegruppen Norsk fagskole for lokomotivfører opprettet i arbeidet med utvikling av en nettbasert variant av deres lokførerutdanning, med samlinger. Gjennom 3-4 møter har vi sammen med aktører fra bransjen gitt innspill på konsept, pedagogikk og læringsressurser.  

Gå til toppen

2.8 Politisk arbeid  

2.8.1 Regjeringens nedprioritering av fleksibel utdanning 

Med statsbudsjett 2024 fikk FuN kutt i offentlig støtte. FuN mener at å fjerne støtte for den eneste organisasjonen som samler aktører fra hele utdannings-, opplærings- og kompetansefeltet er kortsiktig politikk som ikke henger sammen med strategiske satsinger for livslang læring. FuN reagerte også på at regjeringen avviklet viktige innovasjons og utviklingsinitiativer blant annet de øremerkede tilskuddene til utvikling av fleksible tilbud. FuN samarbeidet med medlemmer og partnere, inkludert Virke og Vofo, gjennom både tradisjonelle og sosiale demokratiske kanaler for å få frem budskapet: 

FuNs leder og styreleder samt Stian Juell, Generalsekretær i Vofo på Stortinget

2.8.2 Ny opplæringslov 

FuN og de fylkeskommunale nettskolene har jobbet sammen i mange år for å få nettundervisning inn i loven på en måte som sikrer at også barn og unge kan få tilgang på god opplæring digitalt der det er ønskelig og nødvendig. Den nye opplæringsloven var et langt skritt i riktig retning, men det gjenstår en god del arbeid med begreper og tillit til kvalitet.  

 • 20. april -Høringssvar og muntlig innspill på Stortinget sammen med Nettskulen Vestland.  

2.8.3 NOU 2022: Veier inn ny modell for opptak til universiteter og høyskoler 

I 2023 var NOU-en på høring. Opptakssystemet til høyere utdanning må forenkles og være mest mulig rettferdig. Samtidig må det være håndterbart for institusjonene. De få studentene som forbedrer allerede gode karakterer for å komme inn på såkalte «elitestudier» får tidvis uforholdsmessig stor oppmerksomhet i denne saken, på bekostning av de langt flere ordinære studentene som ikke fikk gode karakterer på videregående og prøver igjen som voksne. 

FuN har engasjert seg i denne saken gjennom møter og medier i tillegg til høringssvaret. 

2.8.4 Høyere yrkesfaglig utdanning og kommende melding til stortinget 

Fagskolene har en lang tradisjon for å tilrettelegge studier for voksne som er i jobb og ikke kan flytte fra bostedet for å gå på skole. Samtidig blir ofte fagskolenes behov for fleksibilitet møtt av en rigide rammer. FuN jeg er derfor engasjert i arbeidet for utvikling av fagskoler, både gjennom fagskolerådet (se ovenfor) og medlemmene, og direkte gjennom innspill og høringssvar. Våren 2025 skal regjeringen legge frem en melding til Stortinget om høyere yrkesfagutdanning. 

 • Innspill via Nasjonalt fagskoleråd 
 • 1. desember -FuN deltok i innspillsmøter om kvalitet og relevans, og kompetansebehov 

Kompetansepolitikk 
Nettopp bredden i medlemsmassen og fokuset på livslang læring gjør at FuN engasjerer seg i både utdannings- og kompetansepolitiske spørsmål. Dette er også et viktig prinsipp i FuNs strategi for 2022-2025. 

FuN sendte inn skriftlig innspill til kommende stortingsmelding om profesjonsutdanningene 

 • 13. juni – Innspill til kommende stortingsmelding om profesjonsutdaningene 
 • 12. desember muntlig innspill til Kompetansereformutvalget – Kompetansereform for arbeidslivet 
 • 1. februar 2024 skriftlig innspill til Kompetansereformutvalget – Komeptansereform for arbeidslivet 

2.9 Strategisk samarbeid 

FuNs rolle som interesseorganisasjon for hele fagfeltet er helt avhengig av å samarbeide med medlemmer og andre interessenter. Samarbeid er essensielt når vi jobber mot et så stort samfunnsoppdrag. Derfor er samarbeid ett av FuNs hovedarbeidsområder. På strategisk nivå er det viktig å samarbeid med andre organisasjoner og nettverk som er opptatt av fleksibel læring 

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) 
Vofo og FuN har hatt et langvarig samarbeid som har endret seg over tid. Fleksibel og livslang læring er en essensiell del av voksnes læring. I 2023 har vi formalisert samarbeidet med Vofo i en skriftlig intensjonsavtale. 

Felles pressemelding: Fra venner til samarbeidspartnere: Vofo og FuN går hånd i hånd  15.09.2023 

Kompetanseforbundet 
I 2023 har Kunnskapsdepartementet informert FuN at vårt plass i Nasjonalt fagskoleråd skal deles med Kompetanseforbundet fra 2024-2026. FuN vil møte som vara i denne perioden. 

Andre samarbeidspartnere 
FuN har begynt dialog med flere organisasjoner og nettverk som våre medlemmer også deltar i og hvor det ligger fellesinteresser for teknologi, læring, fleksibel og livslang læring. HØY – interesseorganisasjonen for offentlige fagskoler og Research and Educational Network REN, og Universitets- og høyskolerådet UHR er organisasjoner som vi ønsker å øke samarbeidet med fremover.  

Gå til toppen

3 Kontor, økonomi, resultat og fortsatt drift 


3.1 Kontor 

Fleksibel utdanning Norge har kontor i Pløens gate 2b i Oslo. Vi deler kontor med vår internasjonale søsterorganisasjon ICDE. På den måten har vi et større fagmiljø på fleksibel læring. FuNs ansatte har selvfølgelig stor fleksibilitet når det gjelder å ha hjemmekontor, men sørger for å være på felleskontoret et par dager i uka.    

3.2 Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 

Styret mener at det framlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av organisasjonens virksomhet og stilling. 

Inntektene i 2023 var på kr 5 214 840 og årsresultatet var kr -247 023. Egenkapitalen ved utgangen av året var kr 2 862 037 mens den var kr 3 109 060 ved utgangen av 2022.  

3.3 Fortsatt drift 

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av organisasjonen til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.   

I statsbudsjettet vedtatt i desember 2023 besluttet regjeringen å kutte FuNs tilskudd til kr 1 871 000 i 2024. Dette er en halvering fra 2023 og betyr at FuN må redusere kostnader og legge til rette for ny forretningsmodell. Arbeidet med ny forretningsmodell ble igangsatt i 2023. 

3.4 Helse, miljø og sikkerhet 

Arbeidsmiljøet i FuN er bra. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. I 2023 ble det registrert et sykefravær på 3 dager. 

Oslo, 16. april 2024 

Gå til toppen

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!