Normer for kvalitet i fleksibel utdanning og opplæring - Fleksibel utdanning Norge

Til Introduksjon og begreper

2 Kvalitetsnormer

2.1 Systematisk kvalitetsarbeid

Kvalitetsarbeid handler om å kartlegge nåtidssituasjonen for å kunne planlegge og gjennomføre forbedringer. Et kvalitetssystem bør være skriftlig og tilgjengelig for ansatte, samarbeidspartnere og den lærende.

I alle ledd fra planlegging til gjennomføring skal kvalitet for den lærende være et overordnet mål for utdanningsinstitusjonen. Om ledelse av kvalitetsarbeid delegeres, er det likevel viktig at prinsipper og rutiner er forankret hos ledelsen i utdanningsinstitusjonen.

2.1.1 Kvalitetssystem

A) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonen utvikler kvalitetssystemer som omhandler

 • ansattes kompetanse
 • studie- og kursutvikling
 • informasjon og veiledning
 • studiegjennomføring
 • studieevaluering

Kvalitetssystemer skal til enhver tid være i tråd med gjeldende regelverk.

B) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonen med jevne mellomrom gjennomgår og evaluerer alle sider ved organisasjonen som berører evnen til å yte tjenester med riktig kvalitet, og også vurderer tiltak med sikte på forbedringer.

c) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonen i forbindelse med sin regelmessige kvalitetsevaluering innhenter synspunkter fra egne ansatte, de lærende og eksterne samarbeidspartnere.

D) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonens kvalitetssystem omfatter dokumentasjon av oppnådd læringsutbytte. Dette gjelder også for tilbud der formell vurdering skjer utenfor utdanningsinstitusjonen.

E) Utdanningsinstitusjonen skal følge formelle krav knyttet til eksamen, sensur og dokumentasjon der dette er aktuelt.

2.2 Ansattes kompetanse

A) Det er utdanningsinstitusjonens ansvar at alle ansatte har nødvendig kjennskap til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten og de respektive medarbeideres arbeidsområde.

B) Alle ansatte bør ha kjennskap til og en aktiv rolle i utdanningsinstitusjonens kvalitetsarbeid

C) Utdanningsinstitusjonen skal legge til rette for nødvendig opplæring av medarbeidere på deres arbeidsområder og sørge for at deres kompetanse holdes ved like og utvikles.

D) Fagansvarlige, undervisere og veiledere skal ha faglig kompetanse som svarer til faginnhold og nivå på det aktuelle undervisningstilbudet.

E) Fagansvarlige, undervisere og veiledere skal ha utdanningsfaglig og pedagogisk kompetanse som også bør omfatte bruk av digitale verktøy for læring.

2.3 Studie- og kursutvikling

2.3.1 Eksterne rammebetingelser

A) Innenfor rammene av relevante lover og forskrifter, aktuelle studieplaner og andre retningslinjer kan det finnes et stort handlingsrom for fleksible løsninger. Vi anbefaler at de ansvarlige for utvikling av nye utdannings- og opplæringstilbud bruker dette handlingsrommet.

2.3.2 Avtale med samarbeidspartnere

A) Utdanningsinstitusjonen må ha skriftlige avtaler med fagansvarlige, lærere, konsulenter og andre eksterne samarbeidsparter i henhold til norsk lov og avtaleverk.

Når flere institusjoner samarbeider om utvikling og gjennomføring av kurs og studier, skal ansvarsfordeling være skriftlig avtalt, og informasjon om denne være tilgjengelig for deltakerne i utviklingen av utdannings- og opplæringstilbud.

2.3.3 Planlegging

A) Utvikling av nye studier og kurs bør baseres på en plan som beskriver ansvar og oppgaver for deltakerne i utviklingsprosjektet, gir oversikt over aktiviteter og ressurser, samt inneholder en tidsplan for arbeidet.

B) Den ansvarlige for et utviklingsprosjekt skal gjøre deltakerne i prosjektet kjent med fastsatte forutsetninger og rammer for arbeidet.

C) Plan for alle typer kurs og studier bør angi

 • formål med studiet og kurset
 • forventet læringsutbytte og læringsmål
 • innholdsbeskrivelse
 • omfang (forventet tidsbruk)
 • pensum og læremidler (obligatoriske og anbefalte)
 • undervisnings- og læringsaktiviteter
 • eventuelle krav til forkunnskaper
 • vurderingsform og vurderingskriterier

(I høyere utdanning skal det utarbeides en plan for hvert studium og emne.)

2.3.4 Pedagogisk tilnærming

A) Læringsaktiviteter må tilpasses kunnskaper, ferdigheter og kompetanse den lærende skal oppnå.

B) Læringsaktiviteter bør utformes slik at de tar hensyn til, og bygger på, de lærendes ressurser og den kompetansen de har med seg.

C) Studiets formål, fagets egenart, forventet læringsutbytte og forutsetninger hos de lærende skal ligge til grunn når man velger pedagogisk tilnærming, organisering av læringsaktiviteter, vurderingsformer og valg av digitale løsninger.

D) Det må legges til rette for kommunikasjon og samhandling mellom den lærende og underviseren og de lærende imellom.

2.3.5 Vurderingsform og vurderingskriterier

A) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonene gir den lærende tilbakemelding på oppnådd læringsutbytte gjennom varierte vurderingsformer. Også ved kurs uten formell sluttvurdering bør tilbakemelding på oppnådd læringsutbytte gis.

B) Vurderingsformer må samsvare med kursets eller /studiets innhold, læringsutbyttebeskrivelser og læringsaktiviteter.

C) Vurderingsformer kan utformes slik at de tar hensyn til de lærendes ressurser og kompetanse.

D) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonen utvikler vurderingskriterier for alle studier og kurs. De lærende bør ha tilgang på kriteriene i god tid før eventuell sluttvurdering.

E) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonen legger til rette for at den lærende reflekterer over sin egen læringsprosess (egenvurdering).

2.3.6 Kvalitetssikring og dokumentasjon

Alle kurs og studier bør ha en plan for kvalitetssikring under planlegging og underveis i studiet eller kurset, som evalueres etter endt gjennomføring.

Områder å være oppmerksom på er

 • tilpasning til målgruppe
 • metodevalg og pedagogisk tilrettelegging
 • valg og bruk av teknologi
 • relevans for arbeidsliv og videre studier
 • hensyn til likestilling og mangfold
 • språkform
 • universell utforming
 • mulighet for individuell tilrettelegging og valgfrihet for den lærende
 • psykososialt miljø (konstruktiv kommunikasjon i læringsmiljøet)
 • læringsutbytte

Planen bør være skriftlig, og det bør komme frem hvem som har ansvaret for de ulike elementene i prosessen.

2.3.7 Evaluering av studie- og kursutvikling

A) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonen jevnlig evaluerer utviklingsprosessen med sikte på kontinuerlig forbedring.

2.4 Informasjon og veiledning

2.4.1 Lover og forskrifter

A) En institusjon som tilbyr opplæring og utdanning, skal i sin informasjon følge de etiske retningslinjer og regler som er nedfelt i lover som regulerer handel og markedsføring. Markedsføringen skal være sannferdig, saklig og opplysende.

2.4.2 Krav til informasjonsinnhold og formidling

A) Utdanningsinstitusjonen og eventuelle samarbeidspartnere skal kunne gi nødvendig og saklig informasjon om studietilbud på et hensiktsmessig tidspunkt og veilede enkeltpersoner og virksomheter som søker informasjon.

B) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonen utformer informasjon om alle sine studietilbud og gjør den lett tilgjengelig både for den som skal lære og for andre. Nettsider, kataloger, kampanjer og annen informasjon skal ha et innhold som gir et realistisk bilde av utdanningsinstitusjonens undervisningstilbud, av hva den lærende kan forvente seg av utdanningsinstitusjonen, og av hvilke krav som stilles for å kunne lære gjennom kurset eller studiet.

C) All kommunikasjon med potensielle lærende bør ha som målsetting å gi et best mulig grunnlag for mottakeren til å avgjøre om tilbudet er i samsvar med behov og forutsetninger.

2.4.3 Informasjon og veiledning ved kontraktsinngåelse

A) Den lærende skal få skriftlig informasjon som spesifiserer hvilket produkt og hvilke tjenester man har krav på, før en påmelding er bindende. Informasjonen skal inneholde opplysninger om pris og betalingsforhold, angrerett, returrett, prosedyrer for klager, eventuelle tidsrammer for gjennomføringen og vilkår ved avbrudd eller utsettelse.

B) Der virksomheter inngår avtaler med utdanningsinstitusjonen om opplæringstiltak, skal det gis tilstrekkelig og korrekt informasjon om opplæringens mål og innhold, gjennomføring og andre forutsetninger for den lærende.

2.4.4 Rutiner for oppdatering av informasjon

A) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonen utarbeider rutiner for å sikre at informasjon blir oppdatert når endringer skjer, og at rutinene dekker når og hvor informasjonen skal oppdateres.

2.4.5 Evaluering av informasjon og veiledning

A) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonen jevnlig evaluerer innhold, kanaler og resultater av sin markedsførings-, informasjons- og veiledningsvirksomhet. Data fra student- og brukerundersøkelser bør tas med i vurderingen av informasjons- og veiledningsvirksomheten med sikte på forbedringer.

2.5 Studiegjennomføring

2.5.1 Påmelding og kontrakter

A) Studiebetingelser og kontrakter må være utformet i samsvar med forbrukerlovgivningen.

2.5.2 Studieadministrasjon og informasjon

A) Planer som beskriver mål for studiet eller kurset, forventet læringsutbytte, oppbygging og læringsaktiviteter og vurderingsformer, bør være tilgjengelige for den som skal lære i god tid før oppstart, og gjennom hele studiet, emnet eller kurset. Institusjonen bør vurdere hvor lenge de skal være tilgjengelig i ettertid.

B) Vi anbefaler at nødvendige læringsressurser er tilgjengelige før studiestart.

C) Læringsressursene skal være universelt utformet.

D) Vi anbefaler at både den lærende og underviseren har tilgang på nødvendig brukerstøtte i de periodene digitale læringsaktiviteter foregår.

E) Utdanningsinstitusjonen må sørge for at de lærende, underviserne og eventuelle samarbeidspartnere får oppdatert informasjon om endringer som berører kurset eller studiet.   

F) Utdanningsinstitusjonen må sørge for at persondata behandles etter gjeldende regelverk. Lærende og ansatte skal ha informasjon om hvor og hvordan persondata innhentes og behandles, og hvilke rettigheter de har. Institusjonen bør utforme en skriftlig personvernserklæring.

2.5.3 Arbeids- og samarbeidsavtaler     

A) Vi anbefaler at alle undervisningsoppdrag skal være nedfelt i skriftlige avtaler mellom den som underviser, og institusjonen.

B) Arbeidsavtalene bør ta hensyn til om underviseren har fleksibel undervisningstid og veiledningstid. Ved nettundervisning kan for eksempel forholdet mellom undervisningstid og for- og etterarbeid være ulik fra stedbasert undervisning.

C) Hvis underviseren utvikler undervisningsmateriale til bruk i undervisningen, digitalt eller analogt, bør det lages en avtale som regulerer opphavsrett og bruksrett til dette materialet.

D) Hvis flere parter samarbeider om fleksible tilbud, bør det gjennom skriftlig avtale mellom partene være sikret at alle har en felles forståelse av undervisningens mål og gjennomføring og av ansvarsfordelingen dem imellom.

2.5.4 Undervisning

A) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonen utarbeider en plan med rutiner for oppfølging, støtte og veiledning til de lærende gjennom studieforløpet, og har rutiner for å sikre at underviserne følger kurs- og studieplaner, emnebeskrivelser og overholder frister i undervisningen.

B) Utdanningsinstitusjonen bør sørge for at det etableres et godt læringsmiljø gjennom å sikre samhandling i læringsprosessen.

C) Utdanningsinstitusjonen bør sørge for at underviserne har tilgang på nødvendige ressurser, programvare, utstyr og infrastruktur for å tilby fleksibel undervisning, nettbasert eller stedbasert.

2.5.5 Vurdering og dokumentasjon av læringsutbytte

A) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonen alltid gir de lærende dokumentasjon av oppnådde resultater ved fullført studium. Kursbevis, karakterutskrifter, kompetansebevis, vitnemål og badges skal gi korrekt informasjon. Dokumentasjonen skal være i tråd med studieplaner og forskrifter der slike finnes.

B) Utdanningsinstitusjonen skal i tråd med aktuelle lover og forskrifter informere de lærende om deres rettigheter. Et minimum er retten til å få begrunnelse for formell vurdering og til å klage på gjennomføring og resultat av vurderingen. Også der institusjonen ikke selv står for sluttvurderingen, bør den veilede de lærende.

C) Der sluttvurderingen foretas av andre enn utdanningsinstitusjonen, må frister og kriterier for oppmelding komme frem i studie- eller kursplanen.

2.5.6 Studieevaluering

A)For å sikre og utvikle kvaliteten på studietilbudene bør utdanningsinstitusjonen jevnlig evaluere dem i tråd med forskrifter og/eller utdanningsinstitusjonens eget kvalitetssystem.

Evalueringen bør innhente synspunkter fra

 • de lærende
 • undervisere
 • eksterne sensorer der det er relevant
 • eventuelle oppdragsgivere

Forhold man bør søke svar på fra de lærende, er

 • tilfredshet med studiet som helhet
 • innfrielse av utdanningsinstitusjonens formulerte mål for studiet
 • oppfyllelse av den lærendes forventning
 • den lærendes vurdering av egen innsats
 • kvalitet på informasjon i forkant av og underveis i studiet
 • innhold i studiet eller kurset: aktualitet og arbeidslivsrelevans
 • kvalitet i organisering og pedagogisk tilrettelegging: opplevd valgfrihet og fleksibilitet
 • samsvar mellom innhold, læringsutbyttebeskrivelser,
 • læringsaktiviteter og vurderingsformer
 • faglig, administrativ, teknisk og menneskelig støtte i læringsprosessen
 • kanaler og tilrettelegging for samhandling og kommunikasjon med lærer og medlærende

B) Evalueringen bør i tillegg til innspill og svar fra de involverte ta hensyn til andre data, som vurderingsresultater, fullføringsgrad osv.

C) Vi anbefaler at utdanningsinstitusjonen utarbeider en plan for å bruke evalueringsresultatene til å vurdere mulige forbedringer av kurs- eller studietilbudet og gjøre eventuelle endringer. Planen bør være skriftlig og angi både tidsplan og hvem som er ansvarlig for oppgavene.

Til Introduksjon og begreper

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!