Høringsuttalelser - Fleksibel utdanning Norge

FuN er høringsorgan i saker som har med feltet fleksibel utdanning å gjøre. Her er høringsuttalelser vi har avgitt.

Dette er vårt skriftlig innspill til Kompetansereformutvalgets Kompetansereform for arbeidslivet.

Kort svar til høring av forslag til endringer i privatskolelova, forskrift til privatskolelova og økonomiforskrift til privatskolelova

Kort høringssvar til forslag om endringer i lov og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning 12.10.2023. FuN sitter i nasjonalt fagskoleråd og stiller seg bak rådets høringssvar.

Fleksibel utdanning Norges innspill til profesjonsmeldingen finner du her

Høringssvar på NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler: FuN mener det er viktig at de som har måttet sette høyere utdanning på vent, ikke møter for store hindringer når de er klare for å begynne utdanningen sin. Les hele høringssvaret her.

FuN deltok på muntlig høring om ny opplæringslov i Stortinget 20. april, Opptaket ligger på Stortingets nettside og innsendt notat i forkant med konkret forslag kan leses som pdf her.

Høringssvar på Utsynsmeldingen: FuN mener at et mangfoldig og kvalitetssikret tilbyder-marked er nødvendig for at arbeidslivet, og den enkelte skal få tilgang på nødvendig kompetanse. Les hele innspillet på regjeringen.no sine sider om Utsynsmeldingen.

Muntlig høring til statsbudsjett 2023, Stortinget 25. okt kl 1135: Innsendt notat

Høringssvar på «Høyring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høgskular»

Høringssvar ny opplæringslov og endring i friskoleloven
FuNs høringssvar til forslag til ny opplæringslov og endring i friskoleloven

Høringssvar endringer i egenbetalingsforskriften
FuNs høringssvar til forslag til endringer i egenbetalingsforskriften

Høringssvar endring i friskoleloven
FuNs høringssvar til Forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er til stede sammen med eleven (fjernundervisning)

Høringssvar ny opplæringslov
FuNs høringssvar til forslag om ny opplæringslov, NOU 2019:23

Høringssvar ny UH-lov
FuNs høringssvar til forslag om ny lov om universiteter og høyskoler, NOU 2020:3

Innspill til behandling av Prop. 96 L (2019-2020) – Fleksibel utdanning Norge
Kommentar til foreslått fjerning av nettskolekapittelet fra voksenopplæringsloven

FuNs høringssvar til forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven

Høringssvar NOU 2019:12
FuNs høringssvar til Markussenutvalgets «Lærekraftig utvikling»

Høring om ny forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning
FuN har ikke avgitt eget høringsforslag til forskriften, men satt i arbeidsgruppa til nasjonalt fagskoleråd

FuNs innslpill til Opplæringslovutvalget
FuN sendte innspill til Opplæringslovutvalget 26. april 2019

FuNs innspill til EVU-utvalget
FuN leverte skriftlig innspill til ekspertutvalget for etter- og videreutdanning 5. april 2019

FuNs høringssvar til forslag om nye gradsbetegnelser
Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning – forskriftfesting gradsbetegnelser

Innspill til Liedutvalget
FuN deltok på innspill-seminar hos Liedutvalget -om videregående opplæring- 1. juni 2018. Dette er oppsummering av innspillene våre.

Muntlig innlegg til Livsoppholdutvalget
FuN deltok på innspillsmøte hos Raaum-utvalget 16. april 2018. Innleggene ble filmet og ligger på nettsiden.

FuNs høringssvar til rapport om regionsreformen
Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

FuNs høringssvar til forslag om ny fagskolelov
Svar til Kunnskapsdepartementets høringsbrev om forslag til ny fagskolelov og endringer i studentsamskipnadsloven

FuNs høringssvar til forslag om utvidet rett til videregående opplæring
Høringssvar til høring om endringer i opplæringsloven – Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

FuN høringssvar forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov
Høringssvar til forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov med fokus på regler om universell utforming av IKT.

FuN høringssvar til rapport om private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste (1)
Høringssvar til Rapport om private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Innspill til melding om livslang læring
Innspill til kommende melding til Stortinget om livslang læring og utenforskap

FuN høringssvar NOU 2014-14
NoU 2014:14 Fagskolen -et attraktivt utdanningsvalg

FuN høringssvar_Privatskoleloven
Forslag til endringer i Friskoleloven (Privatskoleloven)

FuN_uttalelse_mooc_til_Norge
Høringsuttalelse NOU 2014:5 Mooc til Norge.
Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Forskrift_lanekassen
Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

Opplaeringsloven_paabygging
Opplæringsloven – påbygging til studiekompetanse

NOKUT_høringssvar_14_572_2
Forslag til endring i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning

Høringsuttalelse Privatskoleloven januar 2015
Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

NFF_uttalelse_forskrift_fagskoleloven (2)
NFF_hoering_laanekassen_2012_2013
Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2012-2013

NFF_hoering_proveordning_opptakskrav
Utkast til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
i høyere utdanning og fagskoleutdanning

NFF_kompetanseframskriving_2012
NFF_uttalelse_forskrift_NKR
NFF_uttalelse_henvisning_NKR
NFF_uttalelse_rammeplaner_laererutd

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!