Høringsuttalelser - Fleksibel utdanning Norge

FuN er høringsorgan i saker som har med feltet fleksibel utdanning å gjøre. Her er høringsuttalelser vi har avgitt.

Høringssvar på «Høyring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høgskular»

Høringssvar ny opplæringslov og endring i friskoleloven
FuNs høringssvar til forslag til ny opplæringslov og endring i friskoleloven

Høringssvar endringer i egenbetalingsforskriften
FuNs høringssvar til forslag til endringer i egenbetalingsforskriften

Høringssvar endring i friskoleloven
FuNs høringssvar til Forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er til stede sammen med eleven (fjernundervisning)

Høringssvar ny opplæringslov
FuNs høringssvar til forslag om ny opplæringslov, NOU 2019:23

Høringssvar ny UH-lov
FuNs høringssvar til forslag om ny lov om universiteter og høyskoler, NOU 2020:3

Innspill til behandling av Prop. 96 L (2019-2020) – Fleksibel utdanning Norge
Kommentar til foreslått fjerning av nettskolekapittelet fra voksenopplæringsloven

FuNs høringssvar til forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven

Høringssvar NOU 2019:12
FuNs høringssvar til Markussenutvalgets «Lærekraftig utvikling»

Høring om ny forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning
FuN har ikke avgitt eget høringsforslag til forskriften, men satt i arbeidsgruppa til nasjonalt fagskoleråd

FuNs innslpill til Opplæringslovutvalget
FuN sendte innspill til Opplæringslovutvalget 26. april 2019

FuNs innspill til EVU-utvalget
FuN leverte skriftlig innspill til ekspertutvalget for etter- og videreutdanning 5. april 2019

FuNs høringssvar til forslag om nye gradsbetegnelser
Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning – forskriftfesting gradsbetegnelser

Innspill til Liedutvalget
FuN deltok på innspill-seminar hos Liedutvalget -om videregående opplæring- 1. juni 2018. Dette er oppsummering av innspillene våre.

Muntlig innlegg til Livsoppholdutvalget
FuN deltok på innspillsmøte hos Raaum-utvalget 16. april 2018. Innleggene ble filmet og ligger på nettsiden.

FuNs høringssvar til rapport om regionsreformen
Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

FuNs høringssvar til forslag om ny fagskolelov
Svar til Kunnskapsdepartementets høringsbrev om forslag til ny fagskolelov og endringer i studentsamskipnadsloven

FuNs høringssvar til forslag om utvidet rett til videregående opplæring
Høringssvar til høring om endringer i opplæringsloven – Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

FuN høringssvar forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov
Høringssvar til forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov med fokus på regler om universell utforming av IKT.

FuN høringssvar til rapport om private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste (1)
Høringssvar til Rapport om private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Innspill til melding om livslang læring
Innspill til kommende melding til Stortinget om livslang læring og utenforskap

FuN høringssvar NOU 2014-14
NoU 2014:14 Fagskolen -et attraktivt utdanningsvalg

FuN høringssvar_Privatskoleloven
Forslag til endringer i Friskoleloven (Privatskoleloven)

FuN_uttalelse_mooc_til_Norge
Høringsuttalelse NOU 2014:5 Mooc til Norge.
Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Forskrift_lanekassen
Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

Opplaeringsloven_paabygging
Opplæringsloven – påbygging til studiekompetanse

NOKUT_høringssvar_14_572_2
Forslag til endring i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning

Høringsuttalelse Privatskoleloven januar 2015
Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

NFF_uttalelse_forskrift_fagskoleloven (2)
NFF_hoering_laanekassen_2012_2013
Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2012-2013

NFF_hoering_proveordning_opptakskrav
Utkast til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
i høyere utdanning og fagskoleutdanning

NFF_kompetanseframskriving_2012
NFF_uttalelse_forskrift_NKR
NFF_uttalelse_henvisning_NKR
NFF_uttalelse_rammeplaner_laererutd

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!