Navigate / search

Norske midlerProsjektmidler fra Norgesuniversitetet
(Forvaltes av Norgesuniversitetet/Diku)
Formål: Fremme prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene.
Hvem kan søke:: Norske universiteter og høyskoler og institusjoner med utdanninger som er akkreditert som høyere utdanning.
Søknadskriterier: finnes på norgesuniversitetet.no
Søknadsfrist: 22.oktober 2018


Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse
(Forvaltes av Kompetanse Norge)
Formål: Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for bedrifter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin, bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner og økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud
Hvem kan søke:: Både bedrifter og utdanningsinstitusjoner klynger eller andre sammenslutninger av bedrifter og akkrediterte universiteter/høyskoler, eller fagskoler
Søknadskriterier: finnes på kompetansenorge.no
Søknadsfrist: 12.november 2018


Kompetansepluss
(Forvaltes av Kompetanse Norge)
Formål: Styrke grunnleggende ferdigheter hos voksne i arbeid
Hvem kan søke:: Opplæringstilbydere i samarbeid med minst en bedrift
Søknadskriterier: Søknadene finnes på, eller er lenket til fra denne siden
Søknadsfrist: 10. desember 2018


Kapasitetsbygging i Erasmus+
(Forvaltes av SIU)
Formål: Samarbeid mellom EU-land og partnerland
Hvem kan søke: www.eacea.ec.europa.eu
Søknadskriterier: www.eacea.ec.europa.eu
Søknadsfrist: februar 2019 (for prosjektetableringsstøtte 3. september 2018)


PES2020
(Forvaltes av Forskningsrådet – PES2020)
Formål: Styrke norsk deltagelse i H2020
Hvem kan søke: Universiteter og høgskoler kan søke om en årlig rammebevilgning hvorav deler kan benyttes til posisjoneringsaktiviteter
Søknadskriterier finnes på: forskningsradet.no
Søknadsfrist: Løpende


Andre viktige utlysningsdatoer fra forskningsrådet: 14. februar, 25. april, 12. september og 10 oktober


Etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere
(Forvaltes av Utdanningsdirektoratet)
Hvem kan søke: Yrkesfaglærere som underviser i programfag i yrkesfag
Søknadskriterier Lærere som ønsker å søke tar kontakt med sin fylkeskommune
Søknadsfrist: Fastsettes av den enkelte tilbyder/yrkeskommune, studiestart er høst 2018 eller vår 2019


Relaterte tilbud


Skattefunn
(Forvaltes av Forskningsrådet)
Formål: Støtte utvikling av nye varer/tjenester i norske virksomheter
Hvem kan søke: Alle bedrifter som er skattepliktige i Norge (uavhengig av om de betaler skatt)
Søknadsfrist: Løpende, men innen 1. september garanterer behandling inneværende år


Midler med utløpt søknadsfrist -ny utlysning kan komme neste år:
Oversikt over tilbud fra Kompetanse Norge


Norpart
(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Bidra til økt kvalitet i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet med fokus på master- og ph.d.-nivå
Hvem kan søke: Alle akkrediterte høyere utdanningsinstitusjonar i Norge og tilsvarende partner fra et av samarbeidslandene
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Søknadsfrist: forventes ny søknadsfrist i 2019


Utvikling av læremidler
(Forvaltes av Udir)
Formål: Utvikle læremidler for smale fagområder, minoritetsspråklige elever eller særskilt tilrettelegging.
Hvem kan søke: Ingen spesielle krav til søkere
Søknadskriterier finnes på: udir.no
Søknadsfrist: 10. august 2016


Videreutdanning til lærere
(Kunnskapsdepartementet/skoleeier)
Formål: Videreutdanning i basisfag, andre fag og pedagogikk for lærere
Hvem kan søke: Lærere
Søknadskriterier finnes på: udir.no/regjeringen.no
Søknadsfrist: 1. mars 2018

Tilskudd til utvikling og oppstart av videreutdanningstilbud ved universitet og høgskoler i norsk som andrespråk
(Forvaltes av Kompetanse Norge)
Formål:
Hvem kan søke: Både nye og etablerte tilbydere,
Søknadskriterier finnes på: kompetansenorge.no
Søknadsfrist: 15. april 2018


Utviklingsmidler til fagskoler
(Forvaltes av SIU/Norgesuniversitetet)
Formål: Økt kvalitet i fagskoleutdanningene og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør
Hvem kan søke: Godkjente fagskoler, evt i samarbeid med fagråd eller andre relevante aktører
Søknadskriterier: Kommet i eget brev. Søkerwebinar 7. mai 1400 på Adobeconnect
Søknadsfrist: 18. mai 2018


INTPART
(Forvaltes av SIU)
Formål: Utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge
Hvem kan søke: Norske universiteter høgskoler eller andre norske forskningsinstitusjoner med navngitt administrativt ansvarlig
Søknadskriterier finnes på: www.siu.no
Søknadsfrist: 25. april 2018


FINNUT: Forskning i grunnskolelærerutdanningen
(Forvaltes av Forskningsrådet)
Formål: Prosjektet skal gi ny kunnskap som kan bidra til å utvikle profesjonell praksis i tråd med samfunnet og skolens behov.
Hvem kan søke: Universiteter og høyskoler med institusjonsakkreditering som utdanner grunnskolelærere
Søknadskriterier finnes på: forskningsradet.no
Søknadsfrist: 25. april 2018


NORPART
(Forvaltes av SIU)
Formål: Å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet
Hvem kan søke: Akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner i Norge med minst en tilsvarende partner, i tillegg kan prosjektene involvere andre utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutt, offentlige og private organisasjoner, bedrifter og andre typer organisasjoner i Norge og partnerlandene
Søknadskriterier finnes på: www.SIU.no
Søknadsfrist: 31. mai 2018
Utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen
(forvaltes av Utdanningsdirektoratet)
Formål: Bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler.
Hvem kan søke: Virksomheter som ikke allerede mottar offentlige midler, og som fyller dokumentasjonskravene (se udir.no)
Søknadsfrist: 14. september 2018


Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler
(Forvaltes av SIU)
Formål: Å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, samt stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.
Hvem kan sende nominasjon: Norske fagskoler, ved styret
Nominasjonskriterier finnes i statuttene SIU arrangerer nominasjonswebinar 20. juni kl 0900.
Nominasjonsfrist: 14. september 2018 kl 1600


Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
(Forvaltes av SIU)
Formål: Å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.
Hvem kan sende nominasjon: Norske universiteter og høyskoler, ved øverste leder
Nominasjonskriterier finnes i statuttene og nominasjonsveiledningen
Nominasjonsfrist: 14. september 2018


Tilskot til styrka kompetanseutvikling i arbeidslivet
(Forvaltes av Kompetanse Norge)
Formål: Å øke kunnskap om og deltagelse i kompetanseutvikling på arbeidsplassen
Hvem kan søke: Karrieresentra
Søknadskriterier finnes på: www.kompetansenorge.no
Søknadsfrist: 12. september 2018


Russlandsprogrammet
(Forvaltes av SIU)
Formål: Å styrke norsk-russisk kunnskapssamarbeid
Hvem kan søke: Akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner i Norge med partner i Russland
Søknadskriterier finnes på pdf som lastes fra: www.siu.no
Søknadsfrist: 25. september 2018 kl 1500


UTFORSK
(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Fremme internasjonalt utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.
Hvem kan søke: Akkreditert høyere utdanningsinstitusjoner i Norge/utdanningsinstitusjoner med akkreditert utdanningsprogram sammen med akkreditert institusjon i et av strategilandene.
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Søknadsfrist: 25. september 2018


Intern Abroad
(Forvaltes av SIU)
Formål: tilrettelegge for økt bruk av internasjonal praksismobilitet for studenter fra Norge
Hvem kan søke: Norske høyere utdanningsinstitusjoner
Søknadskriterier finnes på pdf som lastes fra: www.siu.no
Søknadsfrist: 25. september 2018 kl 1500