fbpx

Navigate / search

Norske midler

Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud
(Forvaltes av Kompetanse Norge)
Formål: Utprøving/pilotering av fleksible videreutdanningstilbud som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter og/eller møte de utfordringer og muligheter digitalisering gir.
Hvem kan søke: Akkrediterte universiteter, akkrediterte statlige og private høyskoler med offentlig støtte og offentlige og private fagskoler med offentlig støtte
Søknadskriterier:  Videreutdanningstilbudet skal utvikles som et samarbeid mellom klynger/andre sammenslutninger av virksomheter (minimum to virksomheter) og universiteter, høyskoler eller fagskoler. Les mer på kompetansenorge.no
Søknadsfrist:  1. september 2020

Utdanningsmidler for høyere yrkesfaglig utdanning
(Forvaltes av Diku)
Målet med midlene er økt kvalitet i utdanningene ved fagskolene, og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør.
Søknadsfrist: 20. januar 2021, kl.12.

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
(Forvaltes av Diku)
Formål: belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine
Søknadskriterier: Tiltaket må være fremragende, nyskapende og av vedvarende karakter, og bidra vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten.; skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og andre aktuelle aktører; skal være kunnskapsbasert; skal ha medført positive resultater og skal ha overføringsverdi til andre. Lers mer på diku.no
Søknadsfrist:  31. januar 2021,  kl 1200

Bedriftsintern opplæring 2 (BIO 2)
(Forvaltes av Regionsforvaltning)
Formål: å legge til rette for nettbasert opplæring innenfor ulike kompetanseområder som vil medvirke til omstilling når aktiviteten i bedrifta tar seg opp.
Hvem kan søke: Enkeltbedrifter og sammenslutningar av bedrifter
Søknadskriterier: Les mer på regionsforvaltning.no
Søknadsfrist:  Løpende

Oversikt over søkbare midler forvaltet av Kompetanse Norge

Oversikt over søkbare midler forvaltet av Diku

Oversikt over søkbare midler forvaltet av Utdanningsdirektoratet

Oversikt over søkbare midler forvaltet av Digitaliseringsdirektoratet

Relaterte tilbud

Skattefunn
(Forvaltes av Forskningsrådet)
Formål: Støtte utvikling av nye varer/tjenester i norske virksomheter
Hvem kan søke: Alle bedrifter som er skattepliktige i Norge (uavhengig av om de betaler skatt)
Søknadsfrist:Løpende, men innen 1. september garanterer behandling inneværende år

Andre viktige utlysningsdatoer fra forskningsrådet: 25. april, 12. september og 10 oktober