fbpx

Navigate / search

Det gjennomtenkte – og enkle

Læreren må ha kompetanse på læringsteknologi og være motivert til å lage gjennomtenkte, pedagogiske opplegg med en forståelig struktur.Når teknologien blir for vanskelig for den som skal lære, kan den bli et hinder for læringsutbyttet, i stedet for å gi en merverdi. Dette er en stor utfordring for alle som benytter teknologi i læring. Klar tale fra konferansedeltakerne:
 
Gjennomtenkt pedagogikk og brukervennlig teknologi
 
 
      Læreren må ha kompetanse på læringsteknologi og være motivert til å lage gjennomtenkte, pedagogiske opplegg med en forståelig struktur.
 
      Når teknologien blir for vanskelig for den som skal lære, kan den bli et hinder for læringsutbyttet, i stedet for å gi en merverdi. Dette er en stor utfordring for alle som benytter teknologi i læring.
 
To viktige konklusjoner fra deltakerne på NFF-konferansen ”Læring med teknologi – fleksibilitet og samhandling” kan oppsummeres i disse to setningene. I avslutningssesjonen ble konferansens tema satt under debatt.
 
Gruppedebattene ble komprimert og gruppenes oppfatninger formidlet gjennom brukervennlig teknologi. Sju hindringer for bedre læring ved hjelp av teknologi ble listet opp, side om side med de ni viktigste forutsetningene for å styrke læringen gjennom å bruke teknologi. Etter konferansen har deltakerne stemt på hvilke av hindringene de tillegger størst vekt, og hvilke av forutsetningene som er aller viktigst i en læringssituasjon.
 
Hindringer og forutsetninger, slik det ble redigert av debattleder Jan Olav Fretland, er gjengitt nedenfor i den rekkefølgen som avstemningen viser, og med stemmetall i parentes.
 
 
Største hindring for bedre læring gjennom teknologi
_____________________________________________
 
a          Når teknologien blir for komplisert for dem som skal lære og blir et hinder for læringsutbyttet. Eller: Når teknologibruk blir ekskluderende i stedet for inkluderende (9)
 
f          Mennesket: tradisjonelle strukturer og holdninger                                                   (6)
 
b          Teknologi for teknologiens skyld. Eller: At teknologien brukes på feil måte
på feil sted – det bekrefter fordommene                                                                 (5)
 
e          Pedagogens negative holdning til teknologien                                                        (4)
 
c          Svake tekniske ledd                                                                                                 (2)
                                              
d          Høy brukerterskel                                                                                                     (2)      
g          Undervising er ikke meritterende, det vil si sosiokulturell treghet                          (2)
 
 
Viktigste forutsetning for bedre læring med teknologi
______________________________________________
 
3          Pedagogisk forståelse og nytenking. Eller: Kompetanse og motivasjon
hos læreren, som gir gjennomtenkte pedagogiske opplegg med                              (11)
forståelig struktur.
 
7          Kompetanse i alle ledd slik at det blir en integrert del av hverdagen og
langsiktig satsing i bedriften                                                                                    (5)
 
5          Teknisk og pedagogisk støttepersonale, god support, intuitiv teknologi                 (5)
 
6          Opplevd merverdi                                                                                                    (3)
 
2          Studentenes premisser for læring og tilpassing fra pedagogisk hold.                      (2)
            Eller: Læreren må tåle å sleppe sitt monopol på kunnskap
 
8          Mennesket må styre teknologien og ikke omvendt                                                  (2)
 
4          Når det er godt nok verktøy og godt utbygd bredbånd og 3G nett                                    (1)
(3. generasjons mobilnett) Eller: Sømløs og usynlig nasjonal, regional og lokal teknologisk infrastruktur
 
1          De tre S’ene, små synlige suksesser                                                                         (1)
 
9          Grunnleggende IT-ferdigheter                                                                                 (0)