fbpx

Navigate / search

Digitalt læringsmiljø

Av: Geir Sand Nilsen, Kristian Collin Berge og Kari Olstad

Den 28. april skrev vi om BI og Edtech Foundry som hadde startet prosessen med å lage et helt nytt læringsmiljø utenfor LMS-ets lukkede verden: Et besøk i læringslaboratoriet.

Nå er første funksjoner gjort tilgjengelig for studenter og lærere på utvalgte kurs, data om bruk genereres og dermed er de første hypotesene om digitalt læringsmiljø i ferd med å testes. Er det slik at studentengasjement har sammenheng med bedre læring? Gjennom skoleåret vil BI og Edtech Foundry fortsette å dele sine resultater med FuNs medlemmer.

Husker dere utgangspunktet? Kort fortalt ønsket lærerne å se studentengasjement og studentene ønsket hjelp til å strukturere lærestoffet og studiehverdagen sin.

Edtech Foundry jobber smidig. En populær forståelse av konseptet er at det dreier seg om å slippe minimumsversjoner løs på reelle brukerne og modifisere underveis.. Fortsatt forenklet, men noe mer i samsvar med prinsippet, kan man heller si at man først utarbeider en hypotese om hvordan et produkt skal kunne løse en utfordring, og så lager en enkel versjon, som likevel ikke er enklere enn at den blir tatt i bruk av nok personer til at man kan få verifisert eller falsifisert hypotesen.

I tråd med innledende funn er derfor den første funksjonen organisering av faginnhold, og aktivitet i forhold til dette innholdet. For å kunne analyseres er aktiviteten delt inn i fem nivåer:

1. Activity (logg inn, navigering i plattform)
2. Consumption (se, åpne, laste ned innhold)
3. Discussion (kommentering, spørsmål og svar)
4. Curation (like/stemme og lagre/følge innhold)
5. Creation (opprette nytt innhold)

Ikke helt sånn vi er vant til å tenke digital læringsplattform…
Ikke helt sånn vi er vant til å tenke digital læringsplattform…

Akkurat nå fokuseres det på de to første stadiene som måles. De senere funksjonene vil legges til en og en.

Arbeidet bygger altså på hypotesen om at studentaktivitet i det digitale læringsmiljøet vil føre til mer læring. Denne hypotesen må testes kontinuerlig, samtidig med at hver ny byggestein i det digitale læringsmiljøet testes i forhold til om den blir tatt i bruk av lærere og studenter, samt om den blir brukt på den måten man hadde tenkt.

Smidig, eller «lean» er altså vel så mye forsknings- og utviklingsarbeid som programvareutviklingsmetode. Resultatene av dette utviklingsarbeidet vil være interessant for alle som driver med fleksibel utdanning, og FuN vil derfor fortsette å rapportere om dette prosjektet. Interesserte kan fortsatt gjerne kontakte prosjektleder erik.b.nilsen@bi.no.

Nye metoder for studentveiledning

Valg av studier er et av de mest betydningsfulle valgene man tar i livet, ikke bare ved inngangen til yrkeslivet, men også for å finne sin rette hylle gjennom videreutdanning i voksen alder. Studier er en betydelig investering, både økonomisk og i tid og innsats. Det er viktig at valg av studie plasserer «rett person på rett plass», slik at studenten både gjennomfører studiet og ender opp med en relevant jobb som personen er godt egnet til.

av gjesteblogger Tarje Størksen Otre, prosjektleder hos Senter for eiendomsfag

Senter for eiendomsfag, Conexus og cut-e har, med prosjektmidler fra VOX, utviklet et digitalt, webbasert verktøy for studieveiledning innen fagene eiendom og bygg. Verktøyet kombinerer etablerte, og i de fleste tilfeller, DNV-godkjente tester av personlighet, kognitive evner, språk og motivasjon med kartlegging av eiendomsfaglig kompetanse.

Konkret gir verktøyet indikasjoner på hvilke eiendoms- og byggfaglige emner den potensielle studenten har god kompetanse på, og hvilke kompetanseområder som særlig bør styrkes og om den potensielle studenten har de nødvendige forutsetningene språklig, evnemessig og kompetansemessig for ulike studieretninger og yrkesroller.

Verktøyet har vært testet av flere studenter, med meget gode tilbakemeldinger, og testes nå videre hos representative bedrifter. Flere yrkesroller med tilhørende tester og studieanbefalinger blir stadig lagt inn i verktøyet, og dekker snart store deler eiendomsbransjen. Det er knyttet stor spenning til hvordan markedet vil motta verktøyet, men alle indikasjoner tyder på at dette er noe som ønskes.

Vi hadde ikke klart denne gode fremdriften i prosjektet uten støttemidler fra VOX. Siden det dessverre ikke er mulig lenger å søke om VOX-midler til de neste fasene av prosjektet, er samarbeidspartnerne innstilt på at lanseringen vil ta noe lengre en tid enn ønsket.

For spørsmål eller andre henvendelser vedrørende verktøyet, kan prosjektleder Tarje Størksen Otre kontaktes på e-post ts@eiendomsfag.no

Et besøk i læringslaboratoriet

Handelshøyskolen BI er etter hvert blitt et merkenavn i Norge, og for oss som følger med på utvikling og nyheter i fleksibel utdanning er BI LearningLab et naturlig sted å besøke i blant, ikke minst fordi BI er av de som virkelig lever som de preker: deling, samarbeid og åpenhet er en arbeidsform for dem.Vi hadde hørt rykter om at de var i gang med å lage en helt ny digital læringsarena , så vi dro for å intervjue rådgiver og prosjektleder Erik B. Nilsen om dette. Det ble en lang og spennende samtale som handlet mindre om tekniske funksjonaliteter og mer om hvordan man skal klare å finne ut av hva folk egentlig trenger.

av Kari Olstad

Som veldig mange andre skoler er BI opptatt av at en digital læringsarena skal være et godt lærings- og undervisningsverktøy, og som veldig mange andre skoler fant de at dette ikke alltid var tilfellet. De dro på leting etter en ny løsning, men sammenligning med andre plattformer avslørte at de egentlig er nokså like hverandre, og at det ikke var mye å hente i å bytte. Den logiske konklusjonen måtte altså være å lage noe nytt – noe bedre –noe fantastisk.

Erik B. Nilsen fra BI LearningLab
Erik B. Nilsen fra BI LearningLab

De satte på seg tenkehettene og skisserte i vei. Premisset var klart. Det nye systemet skulle gjøre det det gamle ikke klarte; det skulle ta utgangspunkt i studenten slik at bruk ikke står og faller med lærerens innsats. Studenten skulle få organisere sitt eget innhold og sine egne aktiviteter. Det nye systemet skulle være sentrert rundt innhold og studentens egen aktivitet, ikke en virtuell kopi av den fysiske skolen, og elevene skulle ha stor innflytelse på hvordan de skulle bygge opp sine egne studieplaner.

Og da arbeidsgruppa hadde tenkt og skissert og visualisert både lenge og vel, kastet de alle skissene som var basert på det de trodde de visste og allierte seg med en liten startup som hadde lyst til å lage et nytt system for høyere utdanning. Startup-en heter Edtech Foundry og har den mest hemmelighetsfulle hjemmesiden vi har sett på lenge. Likevel lover de å dele alt som skjer med den som måtte være interessert.

Edtech Foundry gikk i gang med å innhente informasjon fra brukerne på BI. Surveys og dybdeintervjuer og speedintervjuer av faglige og studenter har fokusert på hva de opplever som utfordrende i sin studiehverdag samt når de er mest engasjert. Man oppdaget at et flertall av studentene syntes at pensum var stort og at de selv hadde liten tid. Studentene ønsket seg en tydelig struktur. Det ble en overraskelse for gruppa som hadde ment at studentene måtte få større autonomi og mulighet til å skape sine egne strukturer.

Noen vil mene at BI med sin nye samarbeidspartner nå har måttet begynne forfra igjen, men da har man kanskje et overdrevent linjert utviklingssyn. Det er riktigere å si at utvikling ikke alltid går i en rett linje. Se på sporene i snøen der et voksent menneske har gått tur med hunden sin. Menneskesporene går rett frem, hundens spor på kryss og tvers, frem og tilbake, og noen ganger rundt i ring. Likevel hadde begge samme utgangspunkt og kom tilbake til samme sted på samme tid.

Utfordringene som skal løses på BI er fortsatt de samme: Hvordan bryte ut av jernburet og samtidig gi studentene den strukturen de ønsker seg? Hva skal til for at studentene skal ønske å være aktive digitalt, og hvordan kan systemet hjelpe dem til å velge de mest relevante aktivitetene? I mellomtiden bruker faglige og studenteren lang rekke andre digitale verktøy for samhandling og informasjonsdeling.

Hvorfor vil vi fortelle om dette? BI og Edtech Foundry jobber etter Lean-prinsipper  og det betyr at uansett hva sluttproduktet blir vil prosessen ha noe å lære oss om hvordan studenter og lærere oppfører seg i et digitalt læringsmiljø.

BI fortsetter å dele kunnskap, og Erik tar gjerne i mot innspill og spørsmål: erik.b.nilsen@bi.no.

Kreativ pedagog krysser klasserom med mooc og nettstudier

Hun er en kreativ pedagog som lytter og kommuniserer. I møte med menneskene finner hun inspirasjon og motivasjon til å lære utlendinger norsk, eller lære nordmenn spansk

– Studentenes behov er styrende for arbeidet med læringsressurser og i all min undervisning og veiledning, sier Cecilie Lønn. Hun er en kreativ pedagog som lytter og kommuniserer. I møte med menneskene finner hun inspirasjon og motivasjon til å lære utlendinger norsk eller å lære nordmenn spansk. Noen lærer det på kurs i hennes eget hjemmekoselige klasserom midt i Oslo, mange er på nett, og andre skal hun møte i samlinger for så å fortsette på nettet. Hun befinner seg i et spennende og krevende krysningspunkt mellom ulike undervisningsplattformer, hvor hun ikke velger den ene måten framfor den andre, men lar i stedet de ulike arbeidsmåtene befrukte hverandre.
Cecilie Lønn pendler mellom klasserommet, mooc-liknende kurs, kombinasjoner av samlinger og nettstudier og har også planer om heldigitale nettkurs. Hun trives godt når hun styrer kursene og undervisningsopplegget selv, men oppdragene ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Østfold og Akademiet Nettstudier gir henne også stor inspirasjon.

Les mer her

 

Hvor er innovasjonen i utdanningsdebatten

av gjesteblogger Torunn Gjelsvik

I Norge har debatten om bruk av teknologi i skolen bølget fram og tilbake i et heller trangt farvann mellom to ytterpunkter: «Fjern duppedittene og steng internettet, slik at vi kan få fokus tilbake på undervisningen», ropes det fra den ene siden. «Helt feil, barna må få full nettilgang og bruke sine egne mobile enheter, ellers blir de digitalt inkompetente sinker», hevdes det fra motsatt side. Det som sjeldnere blir utforsket er mulighetsrommet innenfor læring, hvordan teknologien faktisk kan hjelpe oss, og hvordan lærerrollen helt naturlig må endre seg i dette bildet. Langt mindre diskuterer vi hvorvidt vi er i stand til å innovere måten vi driver utdanning på, slik vi forventer innovasjon innen andre fagdisipliner og profesjoner.

Les hele artikkelen på bloggsiden