fbpx

Navigate / search

Knut Holtermann

Knut Holtermann, en veteran i norsk fjernundervisning, er gått bort. Han ble pensjonist i 2002, og hadde da arbeidet i 36 år i det som den gang het Folkets Brevskole, FB Fjernundervisning, og nå Folkeuniversitetet Nettstudier. Han var sentral i utvikling av nye kurstilbud og representerte sin egen skole i en rekke samarbeidsprosjekter mellom NRK, nettskolene FB og NKS og Voksenopplæringsforbundet. Viktige prosjekter i denne sammenheng var begynnerkurset i engelsk, Start, tyskkurset Bitte, franskkurset Par Ici. Dette var kursopplegg med tusenvis av deltakere som hadde gleden av å kunne velge ulike studieformer og medier fra en bredt sammensatt meny som var utformet med tanke på å gi den enkelte valg- og samarbeidsmuligheter. Dette var folkeopplysning i aller beste forstand. Knut Holtermann var sentral i denne utviklingen og var alltid en viktig talsmann for den enkelte deltaker.

 

Det kanskje aller viktigste opplegget som Knut Holtermann var engasjert I, var Davvin og Sàmas, begynnerkurs i samisk. Dette var et nordisk samarbeidsprosjekt mellom norske, svenske og finske nasjonale fjernsyns- og radioselskap, nettskoler og studieforbund. Innhold, forfattervirksomhet, forlagsarbeid, fjernsyns- og radioinnhold ble utviklet av samiske eksperter. Knut Holtermanns rolle var i prosjektledelsen. Dette prosjektet var et nybrottsarbeid på mange måter. For Knut Holtermann ble det også et sterkt personlig engasjement som førte ham på mange innholdsrike reiser i det samiske området, og gav ham varige kontakter I mange land.

 

Med sin allsidige bakgrunn og dype engasjement for studentene kunne han også bidra i fellesorganisasjonen for fjernundervisning, Norsk Forbund for Fjernundervisning og fleksibel Utdanning, nå Fleksibel utdanning Norge. Han var med i det aller første Kvalitetsutvalget og var aktiv i utvikling av organisasjonens første kvalitetsnormer, som siden er blitt revidert i takt med utviklingen på feltet.

 

Alle som hadde gleden av å samarbeide med Knut Holtermann, vil minnes en varm, engasjert og kunnskapsrik talsmann for den enkelte som ønsker å utvikle seg og skaffe seg ny kunnskap ved hjelp av mange ulike medier og metoder.

Ingeborg Bø

Gå digitalt!

Statistikken seier at 400 000 personar her i landet ikke er gode nok til å lesa, skriva og rekna, eller dei manglar digitale ferdigheter. Mange av dei er i arbeid, og mange slit i jobben fordi dei manglar såkalla basiskompetanse. Vox har utvikla «læringsmål i grunnleggande ferdigheter», og lyser også ut mange millionar til arbeidsgivarar som arrangerer opplæring i lesing, skriving, rekning eller digitale ferdigheter.

Kva betyr det å ikkje kunna lesa og skriva godt nok? Å lesa er å skapa meining ut frå ein tekst. Å skriva er å gi uttrykk for det ein har på hjartet. Å skriva er også å utvikla eigne tankar og eiga læring, står det i rammeverket for grunnleggende ferdigheter (Utdanningsdirektoratet 2012). Og vidare heiter det at å kunna skriva er ein føresetnad for livslang læring og for å delta aktivt i samfunnslivet på ein reflektert måte.

Tilbake til dei 400 000. Truleg er mange av dei gode på bruk av smarttelefonen eller datamaskinen, basert på ikoner og enkle formuleringar, samstundes som dei unngår lengre tekstar eller reknestykke. Andre kan ha store problem med å rekna ut prisen på det dei handlar, men er kløpparar til å lesa og skriva. Kanskje løysinga ligg nettopp her, å ta utgangspunkt i det ein beherskar for å læra seg det ein ikkje kan. Det er eit urgammalt pedagogisk prinsipp å møta eleven der eleven er. De vaksne som handterer datamaskin og smarttelefon, kan ha stor nytte og glede av multimediale og spelinspirerte kurs på nett. Mobiltelefonen kan vera eit hendig verktøy. Lausrevne stavingar finn saman i ord, og orda kan byggast saman til setningar. Bilder pluss lyd blir til ord, dialog i teikneseriar set orda saman og gir meining. Tala kan også leikast med på måtar som gir meining og forståing. Det skjer spennande utviklingsarbeid på læringsressurar for grunnleggande ferdigheter, mellom anna er Norsk Nettskole i gang med hjelp for lesesvake. Kanskje ein god ide å bruka eit par av dei 134 millionane for basiskompetanse i arbeidslivet til å utvikla nettbaserte læringsressursar? Gå digitalt!

 

Fleksibel utdanning Norge utvider staben

Kari Olstad er på plass som nytilsatt rådgiver i Fleksibel utdanning Norge! Hun kommer fra Pearson, hvor hun var seniorrådgiver på opplæring. Hun har også mange års undervisningserfaring – og er en dyktig paragliderpilot på fritid.
Vi ønsker Kari Olstad hjertelig velkommen og gleder oss til å jobbe sammen med henne. Å gå fra tre til fire ansatte betyr større muskler med mer kompetanse og enda bedre medlemsservice!

Utviklingsarbeid

Fellesrapporten for Vox-støttet utviklingsarbeid i de godkjente nettskolene i 2013 er nå publisert her. Rapporten er skrevet av Fleksibel utdanning Norge og viser oversikt over prosjekter i tre hovedkategorier, undervisningsløsninger, læringsressurser og studentstøtte og studentadministrative tiltak. Rapporten har også med noen eksempler på utviklingsprosjekter.

Les rapporten her

Vil bruke lokal kompetanse for å ta i bruk nettstudier i undervisningen

Under et skolemøte for å diskutere private skoler i regi av Virke, på Westerdals i Oslo onsdag, sa statssekretær Birgitte Jordal i sitt innlegg at de nye nettmulighetene innenfor utdanning var ingen forberedt på, og at det pr i dag ikke var mulig å få integrert dette i den offentlige skolen.  Løsningen ble å «rulle ut» pilot-prosjekter laget av folk med kunnskap for å integrere dette i undervisningen på sikt.

Studenter med spesielle behov og studenter som har falt ut av ordinær undervisning er også en målgruppe for nettstudier. -Alle sier at dette er mulig å få til, men per i dag er det ingen som har et reelt tilbud for disse gruppene, konkluderte statssekretæren.

«The power of presence»

av Torhild Slåtto

Tilstedeværelse står det med stor skrift på veggen hos de finske nettveilederne som jobber for skolen Otavan Opisto i Mikkeli i Finland. De sitter geografisk spredt og veileder 700 elever, de fleste voksne som falt ut av skolegangen som unge, og som nå tar fatt i utdanningen sin på nytt. Veilederne snakker ikke om den fysiske tilstedeværelsen sammen med studenten, men nærværet og kontakten i veiledningsprosessen. Jeg synes de har et godt start-tips: Bruk den nettkanalen som studenten er mest fortrolig med, enten det er Skype, Google Hangout, Facebook, SMS eller noe annet.

De finske veilederne ønsker seg en lærebok i «The power of presence». Kanskje den burde hete «Kraftfull veiledning»  på norsk. De har for øvrig allerede flere kapitteloverskrifter klar:
– Tidsfaktoren: Gi raskt svar, men ikke nødvendigvis med en eneste gang
– Personfaktoren: Tilpass deg studentens måte å skrive på
– Stedsfaktoren: Vis hvor du oppholder deg fysisk når du kommer online
– Lyttefaktoren: Lytt aktivt til studenten
– Følelsesfaktoren: Vær villig til innimellom å by på egne følelser
De praktiserer i tillegg en ikke-verbal-faktor. Når de snakker med studentene i sanntid, bruker de webkamera for å få med den ikke-verbale kommunikasjonen også. Med video blir veilederen synlig, og avstanden oppleves som kortere.

Mye av dette vil være kjente råd og tips for nettlærere og nettveiledere. Men kanskje er «personfaktoren» mindre praktisert? De finske veilederne sier at de «lytter» til studenten, ser på hvordan hun/han uttrykker seg. Så prøver de å finstille egen stil og skrivemåte til studentens uttrykksform. På denne måten skaper de en tilstedeværelse gjennom god interaksjon med studenten.

Hva mener dere, norske nettlærere og nettveiledere?

—-
Mer om samme sak i DialogWeb:

Andre artikler om veiledning på nett:
Nettlærer Per Martin Skogsholm forteller om sin veiledning av studenter i DialogWeb:

Webinar: Kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv

Nordisk nettverk for voksnes læring inviterer til webinar. Dette er Webinar #3 i oppkjøringen til «Nordiske broer for livslang læring», og handler om broen mellom utdanning og arbeidsliv. Hvordan sikre framtidas konkurransekraft?

Webinar: Kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv
9. April kl 14.00-15.00 CET
Med Ingegerd Green      Moderator: Torhild Slåtto

Varifrån ska arbetskraften när antalet yrkesverksamma i de nordiska länderna sjunker? Hur utformas nödvändiga system och strukturer för att säkra kompetensförsörjningen i privat och offentligt näringsliv? Vems är ansvaret att gymnasieskolans yrkesinriktade utbildningar motsvarar företagens och arbetsplatsernas kompetenskrav? Vad gör företagen/arbetsplatserna själva för att systematiskt utveckla yrkeskompetensen hos de som redan är anställda? Hur reducerar vi den arbetslöshet som beror på otillräcklig kompetens kopplat till lediga jobb?

Praktisk informasjon:
Alle som melder seg på mottar en lenke til møterommet, når det er tid for webinaret er det bare å klikke på lenken, skrive navnet sitt og klikke enter room. Det eneste utstyret du trenger for å delta er fungerende lyd på PC’en, eventuelt headset eller høyttalere. Kommentarer, spørsmål og innspill i webinaret gjøres skriftlig via chat-funksjonen.

Mer informasjon og påmelding her:

Nye føringer for søknad om prosjektmidler fra Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet lyser hvert år ut midler til prosjekter innenfor:

Utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbud i høyere utdanning.
Utdanningssamarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi.
Søknadsfrist er 15. mai for prekvalifisering og 1. november for endelig søknad.

I år er føringene noe annerledes enn før:

Tidligere har det vært en forutsetning at prosjektene skal utvikle fleksible studietilbud og/eller i samarbeid med arbeidslivet. Fra i år er det også mulig å få støtte til blant annet:

Utvikling og bruk av nye læringsteknologier og digitale læringsressurser for studietilbud i høyere utdanning generelt.
Forprosjekt, pilot og innovasjonsprosjekt der målet er å prøve ut en læringsteknologi, organisasjonsform eller samarbeidsform, som f.eks utvikling av MOOC.
Tiltak for heving av digital kompetanse hos studenter og ansatte ved institusjonene.

 

Les mer her

Rødblyanten

AV TORHILD SLÅTTO

«Rødblyanten skulle vært kastet for evigheter siden! En lærerkommentar i rødt ødelegger motivasjonen og gir inntrykk av at her er det mye galt.» Det er Per Martin Skogsholm som sier dette. Han er ikke småskolelærer, men underviser voksne i tekniske fag på nett. Selv skriver han med blått eller grønt.

Kan det være så hårfint, at fargen på lærerkommentaren kan være forskjellen mellom motivasjon og demotivasjon hos eleven eller studenten? At et krast lærerutsagn kan ta motet fra studenten, mens en positiv og konstruktiv kommentar bygger tillit og gir nye krefter til å gå videre, er kanskje mer opplagt.

Det er mange følelsesmessige mekanismer i læringsprosessen. Noen er robuste og blir kanskje trigget av en litt bøs kommentar. Selvtilliten er så god at rødfarge bare stimulerer. Men en del voksne i utdanningssituasjon har en bagasje med dårlige skoleerfaringer, skrive- og lesevansker eller svak selvtillit. Her er læreren eller veilederens holdning og tilnærming avgjørende.  NKI Nettstudier har satt i gang et utviklingsprosjekt hvor de vil videreutvikle lærerstøtten. Det går under betegnelsen «interteaching», og skal gi mer aktivitet for studenten underveis i kurset med kontinuerlig skreddersydd veiledning. Vi ser fram til resultater fra utviklingsarbeidet. Det kan gi læringsmiljøet på nett en ny dimensjon.

Tilbake til rødblyanten. Per Martin Skogsholm fortalte meg en liten historie. En nettstudent fikk tilbake oppgavebesvarelsen sin med en masse røde kommentarer – og karakteren 5. Hun kunne ikke få dette til å stemme og ba Per Martin om å sjekke. Jo, du har levert en oppgave som fortjener en 5-er, kunne han berolige. Studenten var ennå ikke overbevist: «Men det er jo rødt overalt her».